Lintian Fixes - adacgi

No unpublished successful runs for adacgi.