Lintian Fixes - dokuwiki

No unpublished successful runs for dokuwiki.