Lintian Fixes - gajim-lengthnotifier

No unpublished successful runs for gajim-lengthnotifier.