Lintian Fixes - golang-github-jinzhu-now

No unpublished successful runs for golang-github-jinzhu-now.

Historical runs