Lintian Fixes - kanshi

No unpublished successful runs for kanshi.