Lintian Fixes - libsearch-xapian-perl

No unpublished successful runs for libsearch-xapian-perl.

Historical runs