cme Package - deepin-screenshot

No unpublished successful runs for deepin-screenshot.