New Upstream Release - kodi-pvr-nextpvr

Nothing to do for kodi-pvr-nextpvr