New Upstream Release - python-kajiki

Nothing to do for python-kajiki