New Upstream Release - python-pyxattr

Nothing to do for python-pyxattr