New Upstream Snapshot - klickety

Nothing to do for klickety