New Upstream Snapshot - ksudoku

Nothing to do for ksudoku