New Upstream Snapshot - mnemosyne

Nothing to do for mnemosyne