New Upstream Snapshot - moka-icon-theme

Nothing to do for moka-icon-theme