New Upstream Snapshot - papirus-icon-theme

Nothing to do for papirus-icon-theme