New Upstream Snapshot - python-affine

Nothing to do for python-affine