New Upstream Snapshot - python-gnuplotlib

Nothing to do for python-gnuplotlib