New Upstream Snapshot - python-hyperframe

Nothing to do for python-hyperframe