New Upstream Snapshot - python-werkzeug

Nothing to do for python-werkzeug