New Upstream Snapshot - python-xstatic-jsencrypt

No successful merges for python-xstatic-jsencrypt