Package list fcitx-unikey / scrub-obsolete/main po / vi.po
scrub-obsolete/main

Tree @scrub-obsolete/main (Download .tar.gz)

vi.po @scrub-obsolete/mainraw · history · blame

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# ddk.jk <alanbradley.vi@gmail.com>, 2013
# Trong Dzang <contact@bizover.net>, 2013
# ddk.jk <alanbradley.vi@gmail.com>, 2013
# ddk.jk <alanbradley.vi@gmail.com>, 2013
# dinhdangkhoi <dinhdangkhoi.fs@gmail.com>, 2014
# Lê Quốc Tuấn <mr.lequoctuan@gmail.com>, 2009
# csslayer <wengxt@gmail.com>, 2016
# csslayer <wengxt@gmail.com>, 2012-2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fcitx\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fcitx-dev@googlegroups.com\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-17 21:02-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-18 03:52+0000\n"
"Last-Translator: csslayer <wengxt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/fcitx/fcitx/language/"
"vi/)\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: macro-editor/editor.cpp:41
msgid "&Add"
msgstr "&Thêm"

#: macro-editor/editor.cpp:42
msgid "&Delete"
msgstr "&Xóa"

#: macro-editor/editor.cpp:45
msgid "&Export"
msgstr "&Xuất"

#: macro-editor/editor.cpp:44
msgid "&Import"
msgstr "&Nhập"

#: src/fcitx-unikey.desc:46
msgid "Allow type with more freedom"
msgstr "Cho phép gõ tự do"

#: src/fcitx-unikey.desc:51
msgid "Auto restore keys with invalid words"
msgstr "Tự động khôi phục phím với từ không hợp lệ"

#: src/fcitx-unikey.desc:23
msgid "BK HCM 2"
msgstr "BK HCM 2"

#: src/fcitx-unikey.desc:24
msgid "CString"
msgstr "CString"

#: src/unikey-ui.cpp:105 src/unikey-ui.cpp:172
msgid "Choose input method"
msgstr "Chọn kiểu gõ"

#: src/unikey-ui.cpp:113 src/unikey-ui.cpp:178
msgid "Choose output charset"
msgstr "Chọn bảng mã"

#: macro-editor/editor.cpp:43
msgid "De&lete All"
msgstr "Xóa &hết"

#: src/unikey-ui.cpp:128
msgid "Enable Macro"
msgstr "Bật Macro"

#: src/unikey-ui.cpp:120
msgid "Enable Spell Check"
msgstr "Bật kiểm tra chính tả"

#: src/fcitx-unikey.desc:36
msgid "Enable macro"
msgstr "Bật macro"

#: src/fcitx-unikey.desc:31
msgid "Enable spell check"
msgstr "Cho phép kiểm tra chính tả"

#: src/fcitx-unikey.desc:4
msgid "Input Method"
msgstr "Kiểu gõ"

#: macro-editor/model.cpp:44 src/unikey-ui.cpp:127 src/unikey-ui.cpp:187
#: src/fcitx-unikey.conf.in:10
msgid "Macro"
msgstr "Macro"

#: src/fcitx-unikey.desc:9
msgid "Microsoft Vietnamese"
msgstr "Microsoft Việt"

#: src/fcitx-unikey.desc:25
msgid "NCR Decimal"
msgstr "Hệ thập phân NCR"

#: src/fcitx-unikey.desc:26
msgid "NCR Hex"
msgstr "Hệ thập lục phân NCR"

#: src/unikey-ui.cpp:187
msgid "No Macro"
msgstr "Không Macro"

#: src/unikey-ui.cpp:182
msgid "No Spell Check"
msgstr "Không kiểm tra chính tả"

#: src/unikey-ui.cpp:156 src/fcitx-unikey.desc:17
msgid "Output Charset"
msgstr "Đầu ra theo ký tự"

#: src/fcitx-unikey.desc:56
msgid "Process W at word begin"
msgstr "Xử lý phím W ở đầu từ"

#: src/fcitx-unikey.desc:11
msgid "Simple Telex"
msgstr "Simple Telex"

#: src/fcitx-unikey.desc:12
msgid "Simple Telex2"
msgstr "Simple Telex2"

#: src/unikey-ui.cpp:119 src/unikey-ui.cpp:182
msgid "Spell Check"
msgstr "Kiểm tra chính tả"

#: src/fcitx-unikey.desc:20
msgid "TCVN3"
msgstr "TCVN3"

#: src/fcitx-unikey.desc:6
msgid "Telex"
msgstr "Telex"

#: src/unikey-ui.cpp:188
msgid "Toggle Macro"
msgstr ""

#: src/unikey-ui.cpp:183
msgid "Toggle Spell Check"
msgstr ""

#: src/fcitx-unikey.desc:19
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"

#: src/unikey-im.cpp:116 src/fcitx-unikey.conf.in:3 src/unikey.conf.in:3
#: src/fcitx-unikey.desc:1 src/fcitx-unikey.desc:14 src/fcitx-unikey.desc:28
#: src/fcitx-unikey.desc:33 src/fcitx-unikey.desc:38 src/fcitx-unikey.desc:43
#: src/fcitx-unikey.desc:48 src/fcitx-unikey.desc:53
msgid "Unikey"
msgstr "Unikey"

#: src/unikey-ui.cpp:142
msgid "Unikey Input Method"
msgstr "Unikey Kiểu gõ"

#: macro-editor/editor.cpp:48 macro-editor/editor.cpp:76
msgid "Unikey Macro Editor"
msgstr "Bộ chỉnh macro cho Unikey"

#: src/fcitx-unikey.conf.in:4
msgid "Unikey Wrapper For Fcitx"
msgstr "Bộ Unikey dành cho Fcitx"

#: src/fcitx-unikey.desc:41
msgid "Use oà, _uý (instead of òa, úy)"
msgstr "Đặt dấu theo dạng oà , uý (thay vì òa, úy)"

#: src/fcitx-unikey.desc:10
msgid "UserIM"
msgstr "UserIM"

#: src/fcitx-unikey.desc:8 src/fcitx-unikey.desc:22
msgid "VIQR"
msgstr "VIQR"

#: src/fcitx-unikey.desc:7
msgid "VNI"
msgstr "VNI"

#: src/fcitx-unikey.desc:21
msgid "VNI Win"
msgstr "VNI Win"

#: macro-editor/model.cpp:46
msgid "Word"
msgstr "Từ"