Package list fcitx-unikey / upstream/0.1.0 po / vi.po
upstream/0.1.0

Tree @upstream/0.1.0 (Download .tar.gz)

vi.po @upstream/0.1.0raw · history · blame

# Vietnamese translations for ibus-unikey package
# Bản dịch Việt ngữ cho gói tin ibus-unikey.
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the ibus-unikey package.
#
# Lê Quốc Tuấn <mr.lequoctuan@gmail.com>, 2009.
# Weng Xuetian <wengxt@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ibus-unikey 0.6.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-05 16:38+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 16:39+0800\n"
"Last-Translator: Weng Xuetian <wengxt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese Simplified <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: zh_CN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:43
msgid "Allow type with more freedom"
msgstr "Tự động trả phím khi gõ từ không hợp lệ"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:48
msgid "Auto restore keys with invalid words"
msgstr "Tự động trả phím khi gõ từ không hợp lệ"

#: unknown
msgid "BK HCM 2"
msgstr "BK HCM 2"

#: unknown
msgid "CString"
msgstr "CString"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:86
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:153
msgid "Choose input method"
msgstr "Chọn kiểu gõ"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:94
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:159
msgid "Choose output charset"
msgstr "Chọn bảng mã"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:109
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:169
msgid "Enable Macro"
msgstr "Bật gõ tắt"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:101
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:164
msgid "Enable Spell Check"
msgstr "Bật kiểm tra chính tả"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:33
msgid "Enable macro"
msgstr "Bật gõ tắt"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:28
msgid "Enable spell check"
msgstr "Bật kiểm tra chính tả"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:4
msgid "Input Method"
msgstr "Kiểu gõ"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:108
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:168
msgid "Macro"
msgstr "gõ tắt"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:163
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:168
msgid "N"
msgstr "N"

#: unknown
msgid "NCR Decimal"
msgstr "NCR Decimal"

#: unknown
msgid "NCR Hex"
msgstr "NCR Hex"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:14
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:137
msgid "Output Charset"
msgstr "Bảng mã"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:53
msgid "Process W at word begin"
msgstr "Xử lý phím W ở đầu từ"

#: unknown
msgid "STelex"
msgstr "STelex"

#: unknown
msgid "STelex2"
msgstr "STelex2"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:100
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:163
msgid "Spell Check"
msgstr "kiểm tra chính tả"

#: unknown
msgid "TCVN3"
msgstr "TCVN3"

#: unknown
msgid "Telex"
msgstr "Telex"

#: unknown
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"

# unknown
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/tmp/fcitx-unikey.conf.in.h:1
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/tmp/unikey.conf.in.h:1
#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-im.cpp:131
msgid "Unikey"
msgstr "Unikey"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/../..//src/unikey-ui.cpp:123
msgid "Unikey Input Method"
msgstr "Unikey Kiểu gõ"

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/build/po/tmp/fcitx-unikey.conf.in.h:2
msgid "Unikey Wrapper For Fcitx"
msgstr ""

#: /home/saber/Develop/fcitx-unikey/data/fcitx-unikey.desc:38
msgid "Use oà, _uý (instead of òa, úy)"
msgstr "Dùng oà, _uý (thay vì òa, úy)"

#: unknown
msgid "VIQR"
msgstr "VIQR"

#: unknown
msgid "VNI Win"
msgstr "VNI Win"

#: unknown
msgid "Vni"
msgstr "Vni"

#~ msgid "(replace text)"
#~ msgstr "(chuỗi thay thế)"

#~ msgid "<b>Input/Output</b>"
#~ msgstr "<b>Nhập/Xuất</b>"

#~ msgid "<b>Options</b>"
#~ msgstr "<b>Tùy chọn</b>"

#~ msgid "Auto send PreEdit string to Application when mouse move or click"
#~ msgstr ""
#~ "Tự động gửi chuỗi PreEdit đến ứng dụng khi chuột di chuyển hoặc click"

#~ msgid "Capture _mouse event"
#~ msgstr "Bắt sự _kiện chuột"

#~ msgid "Capture mouse event"
#~ msgstr "Bắt sự kiện chuột"

#~ msgid "Choose file to export"
#~ msgstr "Chọn tập tin để xuất"

#~ msgid "Choose file to import"
#~ msgstr "Chọn tập tin để nhập"

#~ msgid "Delete _all"
#~ msgstr "Xóa _hết"

#~ msgid "Full setup utility for IBus-Unikey"
#~ msgstr "Tiện ích cài đặt đầy đủ cho IBus-Unikey"

#~ msgid "Full setup..."
#~ msgstr "Cài đặt đầy đủ..."

#~ msgid "IBus-Unikey Setup"
#~ msgstr "Cài đặt IBus-Unikey"

#~ msgid "If enable, you can decrease mistake when typing"
#~ msgstr "Nếu bật, bạn có thể giảm lỗi chính tả khi gõ"

#~ msgid "Macro table definition"
#~ msgstr "Định nghĩa bảng gõ tắt"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Tùy chọn"

#~ msgid "Options for Unikey"
#~ msgstr "Tùy chọn cho Unikey"

#~ msgid "Replace with"
#~ msgstr "Thay thế bởi"

#~ msgid "Simple Telex"
#~ msgstr "Simple Telex"

#~ msgid "Simple Telex 2"
#~ msgstr "Simple Telex 2"

#, fuzzy
#~ msgid "Toggle Macro"
#~ msgstr "Bật gõ tắt"

#, fuzzy
#~ msgid "Toggle Spell Check"
#~ msgstr "Bật kiểm tra chính tả"

#~ msgid ""
#~ "Vietnamese Input Method Engine for IBus using Unikey Engine\n"
#~ "Usage:\n"
#~ "  - Choose input method, output charset, options in language bar.\n"
#~ "  - There are 4 input methods: Telex, Vni, STelex (simple telex) and "
#~ "STelex2 (which same as STelex, the difference is it use w as ư).\n"
#~ "  - And 7 output charsets: Unicode (UTF-8), TCVN3, VNI Win, VIQR, "
#~ "CString, NCR Decimal and NCR Hex.\n"
#~ "  - Use <Shift>+<Space> or <Shift>+<Shift> to restore keystrokes.\n"
#~ "  - Use <Control> to commit a word."
#~ msgstr ""
#~ "Bộ gõ tiếng Việt cho IBus dùng Unikey Engine\n"
#~ "Sử dụng:\n"
#~ " - Chọn kiểu gõ, bảng mã, tùy chọn trên thanh ngôn ngữ.\n"
#~ " - Có 4 kiểu gõ: Telex, Vni, STelex (telex đơn giản) và STelex2 (giống "
#~ "như STelex, chỉ khác là nó dùng w như ư).\n"
#~ " - Và 7 bảng mã: Unicode (UTF-8), TCVN3, VNI Win, VIQR, CString, NCR "
#~ "Decimal và NCR Hex.\n"
#~ " - Dùng <Shift>+<Space> hoặc <Shift>+<Shift> để khôi phục phím.\n"
#~ " - Dùng <Control> để xác nhận từ (kết thúc từ)."

#~ msgid "Word"
#~ msgstr "Từ"

#~ msgid "_Edit macro"
#~ msgstr "_Sửa bảng gõ tắt"

#~ msgid "_Export..."
#~ msgstr "_Xuất..."

#~ msgid "_Import..."
#~ msgstr "_Nhập..."