Codebase list pnm2ppa / upstream/1.04 text-cz.h
upstream/1.04

Tree @upstream/1.04 (Download .tar.gz)

text-cz.h @upstream/1.04raw · history · blame

/***************************************************************************
  text-cs.h - contains the czech strings
               -------------------
  begin        : Thu Jan 13 2000
  copyright      : (C) 2000 by Andrew van der Stock
  email        : ajv@greebo.net
  translator      : Ivo Panacek <ivop@regionet.cz>
 ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *                                     *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by *
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *
 *  (at your option) any later version.                  *
 *                                     *
 ***************************************************************************/

/* messages from cutswath.c */

/* 00 */ "nemohu alokovat dal¹í pamì»\n",
 
 /* 01 */ "nemohu pøeèíst velikost horního okraje\n",
 
 /* 02 */ "nemohu pøeèíst velikost spodního okraje\n",
 
 /* 03 */ "nemohu pøeèíst dal¹í øádku\n",
 
 /* 04 */ "nemohu alokovat pamì» pro ppa\n",
 
 /* 05 */ "chyba pøi volání",  //followed by function name
 
 /* 06 */ "neznámá návratová hodnota pøepínaèe\n",
 
 // from ppa,c

 /* 07 */ "zkracuji data pro trysky na 6 øádek, (pùvodnì ", // followed by number
 
 // messages from image.c
 
 /* 08 */ "Nemohu vytvoøit gamma.ppm soubor. Zkontrolujte práva\n",
 
 /* 09 */ "Pøedèasnì ukonèený vstup - narazil jsem na EOF pøi ètení obrázku:", //followed by format
 
 /* 10 */ "Fatální chyba - nemohu èíst obrázek\n",
 
 /* 11 */ "Fatální chyba - vstupní obrázek obsahuje pixl s hodnotou > 255\n",
 
 /* 12 */ "Fatální chyba! Nemohu alokovat pamì» pro buffer!\n",
 
 /* 13 */ "Vstupní obrázek nemá podporovaný PNM formát\n",
 
 /* 14 */ // (removed)
 
 /* 15 */ "Tiskárna nemù¾e tisknout na papír velikosti ", //followed by size 
 
 /* 16 */ "maximální hodnota PNM pixlu musí být 255, ale je: ", //followed by value
 
 // messages from ppa.c and pnm2ppa.c
 
 /* 17 */ "Neznámá verze tiskárny\n",  
 
 /* 18 */ "Nemohu alokovat prostor pro ulo¾ení komprimovaných dat\n",
 
 /* 19 */ "Zaèínám zpracovávat tiskovou úlohu\n",
 
 /* 20 */ "Tisknu stránku ", //followed by page number
 
 /* 21 */ "Konec zpracování stránky ", //followed by page number
 
 /* 22 */ "®ádné stránky nebyly vyti¹tìny!\n",
 
 /* 23 */ "Tisková úloha dopadla úspì¹nì.\n",
 
 /* 24 */ "Upovídaný výpis na konzoli\n",
 
 /* 25 */ "Prosím, nastavte si tiskárnu v souboru /etc/pnm2ppa.conf\n",
 
 /* 26 */ "nemohu otevøít konfiguraèního soubor\n", 

 /* 27 */ "neznámá velikost papíru\n", 

 /* 28 */ "neznámý parametr", // not followed by \n

 /* 29 */ "na øádce", // followed by line number 

 /* 30 */ "chyba pøi ètení konfiguraèního souboru", // not followed by \n

 /* 31 */ "Fatální chyba: neznámý argument\n" , 

 /* 32 */ "Nemohu otevøít výstupní PPA soubor\n", 
 
 /* 33 */ "Nemohu otevøít vstupní PPA soubor\n",

 /* 34 */ "verze a datum pøekladu:", //followed by version number and date

 /* 35 */ "Color correction curve (Gamma) file exists, but is corrupt.\n",

 /* 36 */ "POSSIBLE BUFFER OVERFLOW ATTACK!!: length of a path specified as an option exceeds", //followed by maximum allowed size

  "FATAL: ©patné chybové hlá¹ení\n"