Codebase list slay / debian/3.0.0 debian / po / cs.po
debian/3.0.0

Tree @debian/3.0.0 (Download .tar.gz)

cs.po @debian/3.0.0raw · history · blame

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slay\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-22 01:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-97-24 18:01+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Jezbera <jezberam@phoenix.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Shall slay punish users?"
msgstr "Smí slay potrestat u¾ivatele?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Normally slay will punish ordinary users trying to run it by slaying "
"themselves. This is The Right Thing(TM), as users should not mess with "
"administrative commands like slay, but some administrators find it "
"inconvenient. Therefore slay can be configured to punish users or just to "
"display error message."
msgstr ""
"Normálnì slay potrestá obyèejné u¾ivatele, kteøí se se sna¾í spustit slay, "
"jejich zabitím. Toto je Ta správná vìc(TM), jeliko¾ u¾ivatelé by nemìli dìlat "
"nepoøádek s administrátorskými pøíkazy jako je slay. Nìkteøí správci to "
"nepova¾ují za vhodné. Proto slay mù¾e být nastaven na zabití u¾ivatelù nebo "
"pouze na zobrazení chybové zprávy."

#. Description
#: ../templates:14
msgid "Shall slay use `Butt-head' mode by default?"
msgstr "Smí slay pou¾ít jako výchozí re¾im `Butt-head'?"

#. Description
#: ../templates:14
msgid ""
"Slay has two sets of messages: a standard set and an alternative set that is "
"more informal. The alternative set is named after \"Butt-head\" from MTV's "
"\"Beavis & Butt-head\" cartoon show, a character who uses the sort of "
"language you'll find in the alternative set. In most cases, the standard "
"set of messages is more appropriate."
msgstr ""
"Slay má dvì sady zpráv: standardní a alternativní sadu, která je ménì v¹ední. "
"Alternativní sada je pojmenována po postavì \"Butt-head\" z kresleného seriálu "
"MTV \"Beavis & Butt-head\". Tato postava pou¾ívala druh øeèi, který najdete v "
"alternativní sadì. Ve vìt¹inì pøípadù standardní sada zpráv je více vhodná."