Codebase list slay / run/dcd6421d-4290-4f42-b109-69e3c590f81e/main debian / po / vi.po
run/dcd6421d-4290-4f42-b109-69e3c590f81e/main

Tree @run/dcd6421d-4290-4f42-b109-69e3c590f81e/main (Download .tar.gz)

vi.po @run/dcd6421d-4290-4f42-b109-69e3c590f81e/mainraw · history · blame

# Vietnamese translation for slay.
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slay 2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-22 01:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-15 15:45+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"

#.Description
#:../templates:4
msgid "Shall slay punish users?"
msgstr "Bạn có muốn trình slay phạt người dùng không?"

#.Description
#:../templates:4
msgid ""
"Normally slay will punish ordinary users trying to run it by slaying "
"themselves. This is The Right Thing(TM), as users should not mess with "
"administrative commands like slay, but some administrators find it "
"inconvenient. Therefore slay can be configured to punish users or just to "
"display error message."
msgstr "Bình thường, trình slay sẽ phạt mọi người dùng cố chạy nó, bằng «giết» họ. Làm như thế can ngăn người dùng xen vào lệnh quản lý như slay, nhưng mà một số quản trị không thích. Vì vậy có thể cấu hình trình slay hoặc để phạt người dùng hoặc đơn giản để hiển thị một thông điệp lỗi."

#.Description
#:../templates:14
msgid "Shall slay use `Butt-head' mode by default?"
msgstr "Bạn có muốn trình slay dùng chế độ «Butt-head» theo mặc định không?"

#.Description
#:../templates:14
msgid ""
"Slay has two sets of messages: a standard set and an alternative set that is "
"more informal.  The alternative set is named after \"Butt-head\" from MTV's "
"\"Beavis & Butt-head\" cartoon show, a character who uses the sort of "
"language you'll find in the alternative set.  In most cases, the standard "
"set of messages is more appropriate."
msgstr "Trình slay có hai bộ thông điệp: một bộ chuẩn và một bộ khác là khiếm nhã. Bộ khác có tên theo nhân vật «Butt-head» trong hoạt hình «Beavis & Butt-head» của MTV, một người nói rất khiếm nhã. Trong phần lớn trường hợp, bộ thông điệp chuẩn là thích hợp hơn."