Package list teckit / upstream/2.5.4_svn140+ds2 test / Mrk-GNT.sf
upstream/2.5.4_svn140+ds2

Tree @upstream/2.5.4_svn140+ds2 (Download .tar.gz)

Mrk-GNT.sf @upstream/2.5.4_svn140+ds2raw · history · blame

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
\id Mrk.GNT.sf -- Mark: Greek NT: Standard Format
\iid Here is a test line
\iiid And here's another
\idid and the last one
\bk KATA MARKON
\c 1 
\v 1 HArcj` tou^ Heuaggeli'ou HIjsou^ Cristou^ [huiou^ qeou^].
\v 2 Kaqw`s ge'graptai Hen tw_^ HJsai"'a_ tw_^ profj'tj_, 		
		HIdou` Haposte'llw to`n Ha'ggelo'n mou pro` prosw'pou sou, |rm{this is a |gk{short} test}
			ho`s kataskeua'sei tj`n hodo'n sou;
\v 3 fwnj` bow^ntos Hen tj_^ Herj'mw_, 
			hEtoima'sate tj`n hodo`n kuri'ou, 
			Heuqei'as poiei^te ta`s tri'bous Hautou^,
\v 4 Hege'neto HIwa'nnjs [ho] bapti'zwn Hen tj_^ Herj'mw_ kai` kjru'sswn ba'ptisma metanoi'as Heis Ha'fesin hamartiw^n.
\v 5 kai` Hexeporeu'eto pro`s Hauto`n pa^sa hj HIoudai'a cw'ra kai` hoi hIerosolumi^tai pa'ntes, kai` Hebapti'zonto hup@ Hautou^ Hen tw_^ HIorda'nj_ potamw_^ Hexomologou'menoi ta`s hamarti'as Hautw^n.
\v 6 kai` Hj^n ho HIwa'nnjs Hendedume'nos tri'cas kamj'lou kai` zw'njn dermati'njn peri` tj`n Hosfu`n Hautou^, kai` Hesqi'wn Hakri'das kai` me'li Ha'grion.
\v 7 kai` Hekj'russen le'gwn, HEr'cetai ho Hiscuro'tero's mou Hopi'sw mou, hou^ Houk Heimi` hikano`s ku'yas lu^sai to`n hima'nta tw^n hupodjma'twn Hautou^.
\v 8 Hegw` Heba'ptisa huma^s hu'dati, Hauto`s de` bapti'sei huma^s Hen pneu'mati hagi'w_.
\v 9 Kai` Hege'neto Hen Hekei'nais tai^s hjme'rais Hj^lqen HIjsou^s Hapo` Nazare`t tj^s Galilai'as kai` Hebapti'sqj Heis to`n HIorda'njn hupo` HIwa'nnou.
\v 10 kai` Heuqu`s Hanabai'nwn Hek tou^ hu'datos Hei^den scizome'nous tou`s Houranou`s kai` to` pneu^ma hws peristera`n katabai^non Heis Hauto'n;
\v 11 kai` fwnj` Hege'neto Hek tw^n Houranw^n, Su` Hei^ ho huio's mou ho Hagapjto's, Hen soi` Heudo'kjsa.
\v 12 Kai` Heuqu`s to` pneu^ma Hauto`n Hekba'llei Heis tj`n He'rjmon.
\v 13 kai` Hj^n Hen tj_^ Herj'mw_ tessera'konta hjme'ras peirazo'menos hupo` tou^ Satana^, kai` Hj^n meta` tw^n qjri'wn, kai` hoi Ha'ggeloi dijko'noun Hautw_^.
\v 14 Meta` de` to` paradoqj^nai to`n HIwa'nnjn Hj^lqen ho HIjsou^s Heis tj`n Galilai'an kjru'sswn to` Heuagge'lion tou^ qeou^
\v 15 kai` le'gwn ho'ti Peplj'rwtai ho kairo`s kai` Hj'ggiken hj basilei'a tou^ qeou^; metanoei^te kai` pisteu'ete Hen tw_^ Heuaggeli'w_.
\v 16 Kai` para'gwn para` tj`n qa'lassan tj^s Galilai'as Hei^den Si'mwna kai` HAndre'an to`n Hadelfo`n Si'mwnos Hamfiba'llontas Hen tj_^ qala'ssj_; Hj^san ga`r haliei^s.
\v 17 kai` Hei^pen Hautoi^s ho HIjsou^s, Deu^te Hopi'sw mou, kai` poij'sw huma^s gene'sqai haliei^s Hanqrw'pwn.
\v 18 kai` Heuqu`s Hafe'ntes ta` di'ktua Hjkolou'qjsan Hautw_^.
\v 19 Kai` proba`s Holi'gon Hei^den HIa'kwbon to`n tou^ Zebedai'ou kai` HIwa'nnjn to`n Hadelfo`n Hautou^ kai` Hautou`s Hen tw_^ ploi'w_ katarti'zontas ta` di'ktua,
\v 20 kai` Heuqu`s Heka'lesen Hautou's. kai` Hafe'ntes to`n pate'ra Hautw^n Zebedai^on Hen tw_^ ploi'w_ meta` tw^n misqwtw^n Hapj^lqon Hopi'sw Hautou^.
\v 21 Kai` Heisporeu'ontai Heis Kafarnaou'm; kai` Heuqu`s toi^s sa'bbasin Heiselqw`n Heis tj`n sunagwgj`n Hedi'dasken.
\v 22 kai` Hexeplj'ssonto Hepi` tj_^ didacj_^ Hautou^; Hj^n ga`r dida'skwn Hautou`s hws Hexousi'an He'cwn kai` Houc hws hoi grammatei^s.
\v 23 kai` Heuqu`s Hj^n Hen tj_^ sunagwgj_^ Hautw^n Ha'nqrwpos Hen pneu'mati Hakaqa'rtw_ kai` Hane'kraxen
\v 24 le'gwn, Ti' hjmi^n kai` soi', HIjsou^ Nazarjne'? Hj^lqes Hapole'sai hjma^s? Hoi^da' se ti's Hei^, ho ha'gios tou^ qeou^.
\v 25 kai` Hepeti'mjsen Hautw_^ ho HIjsou^s le'gwn, Fimw'qjti kai` He'xelqe Hex Hautou^.
\v 26 kai` spara'xan Hauto`n to` pneu^ma to` Haka'qarton kai` fwnj^san fwnj_^ mega'lj_ Hexj^lqen Hex Hautou^.
\v 27 kai` Heqambj'qjsan ha'pantes hw'ste suzjtei^n pro`s heautou`s le'gontas, Ti' Hestin tou^to? didacj` kainj` kat@ Hexousi'an; kai` toi^s pneu'masi toi^s Hakaqa'rtois Hepita'ssei, kai` hupakou'ousin Hautw_^.
\v 28 kai` Hexj^lqen hj Hakoj` Hautou^ Heuqu`s pantacou^ Heis ho'ljn tj`n peri'cwron tj^s Galilai'as.
\v 29 Kai` Heuqu`s Hek tj^s sunagwgj^s Hexelqo'ntes Hj^lqon Heis tj`n Hoiki'an Si'mwnos kai` HAndre'ou meta` HIakw'bou kai` HIwa'nnou.
\v 30 hj de` penqera` Si'mwnos kate'keito pure'ssousa, kai` Heuqu`s le'gousin Hautw_^ peri` Hautj^s.
\v 31 kai` proselqw`n Hj'geiren Hautj`n kratj'sas tj^s ceiro's; kai` Hafj^ken Hautj`n ho pureto's, kai` dijko'nei Hautoi^s.
\v 32 HOyi'as de` genome'njs, ho'te He'du ho hj'lios, He'feron pro`s Hauto`n pa'ntas tou`s kakw^s He'contas kai` tou`s daimonizome'nous;
\v 33 kai` Hj^n ho'lj hj po'lis Hepisunjgme'nj pro`s tj`n qu'ran.
\v 34 kai` Heqera'peusen pollou`s kakw^s He'contas poiki'lais no'sois kai` daimo'nia polla` Hexe'balen kai` Houk Hj'fien lalei^n ta` daimo'nia, ho'ti Hj_'deisan Hauto'n.
\v 35 Kai` prwi"` He'nnuca li'an Hanasta`s Hexj^lqen kai` Hapj^lqen Heis He'rjmon to'pon kHakei^ prosju'ceto.
\v 36 kai` katedi'wxen Hauto`n Si'mwn kai` hoi met@ Hautou^,
\v 37 kai` heu^ron Hauto`n kai` le'gousin Hautw_^ ho'ti Pa'ntes zjtou^si'n se.
\v 38 kai` le'gei Hautoi^s, HA'gwmen Hallacou^ Heis ta`s Hecome'nas kwmopo'leis, hi'na kai` Hekei^ kjru'xw; Heis tou^to ga`r Hexj^lqon.
\v 39 kai` Hj^lqen kjru'sswn Heis ta`s sunagwga`s Hautw^n Heis ho'ljn tj`n Galilai'an kai` ta` daimo'nia Hekba'llwn.
\v 40 Kai` He'rcetai pro`s Hauto`n lepro`s parakalw^n Hauto`n [kai` gonupetw^n] kai` le'gwn Hautw_^ ho'ti HEa`n qe'lj_s du'nasai' me kaqari'sai.
\v 41 kai` splagcnisqei`s Hektei'nas tj`n cei^ra Hautou^ hj'yato kai` le'gei Hautw_^, Qe'lw, kaqari'sqjti;
\v 42 kai` Heuqu`s Hapj^lqen Hap@ Hautou^ hj le'pra, kai` Hekaqari'sqj.
\v 43 kai` Hembrimjsa'menos Hautw_^ Heuqu`s Hexe'balen Hauto'n
\v 44 kai` le'gei Hautw_^, hOra' mjdeni` mjde`n Hei'pj_s, Halla` hu'page seauto`n dei^xon tw_^ hierei^ kai` prose'negke peri` tou^ kaqarismou^ sou ha` prose'taxen Mwu"sj^s, Heis martu'rion Hautoi^s.
\v 45 ho de` Hexelqw`n Hj'rxato kjru'ssein polla` kai` diafjmi'zein to`n lo'gon, hw'ste mjke'ti Hauto`n du'nasqai fanerw^s Heis po'lin Heiselqei^n, Hall@ He'xw Hep@ Herj'mois to'pois Hj^n; kai` Hj'rconto pro`s Hauto`n pa'ntoqen.

\c 2 
\v 1 Kai` Heiselqw`n pa'lin Heis Kafarnaou`m di@ hjmerw^n Hjkou'sqj ho'ti Hen Hoi'kw_ Hesti'n.
\v 2 kai` sunj'cqjsan polloi` hw'ste mjke'ti cwrei^n mjde` ta` pro`s tj`n qu'ran, kai` Hela'lei Hautoi^s to`n lo'gon.
\v 3 kai` He'rcontai fe'rontes pro`s Hauto`n paralutiko`n Hairo'menon hupo` tessa'rwn.
\v 4 kai` mj` duna'menoi prosene'gkai Hautw_^ dia` to`n Ho'clon Hapeste'gasan tj`n ste'gjn ho'pou Hj^n, kai` Hexoru'xantes calw^si to`n kra'batton ho'pou ho paralutiko`s kate'keito.
\v 5 kai` Hidw`n ho HIjsou^s tj`n pi'stin Hautw^n le'gei tw_^ paralutikw_^, Te'knon, Hafi'entai' sou hai hamarti'ai.
\v 6 Hj^san de' tines tw^n grammate'wn Hekei^ kaqj'menoi kai` dialogizo'menoi Hen tai^s kardi'ais Hautw^n,
\v 7 Ti' hou^tos hou'tws lalei^? blasfjmei^; ti's du'natai Hafie'nai hamarti'as Hei mj` hei^s ho qeo's?
\v 8 kai` Heuqu`s Hepignou`s ho HIjsou^s tw_^ pneu'mati Hautou^ ho'ti hou'tws dialogi'zontai Hen heautoi^s le'gei Hautoi^s, Ti' tau^ta dialogi'zesqe Hen tai^s kardi'ais humw^n?
\v 9 ti' Hestin Heukopw'teron, Heipei^n tw_^ paralutikw_^, HAfi'entai' sou hai hamarti'ai, Hj` Heipei^n, HE'geire kai` Ha^ron to`n kra'batto'n sou kai` peripa'tei?
\v 10 hi'na de` Heidj^te ho'ti Hexousi'an He'cei ho huio`s tou^ Hanqrw'pou Hafie'nai hamarti'as Hepi` tj^s gj^s - le'gei tw_^ paralutikw_^,
\v 11 Soi` le'gw, He'geire Ha^ron to`n kra'batto'n sou kai` hu'page Heis to`n Hoi^ko'n sou.
\v 12 kai` Hjge'rqj kai` Heuqu`s Ha'ras to`n kra'batton Hexj^lqen He'mprosqen pa'ntwn, hw'ste Hexi'stasqai pa'ntas kai` doxa'zein to`n qeo`n le'gontas ho'ti hOu'tws Houde'pote Hei'domen.
\v 13 Kai` Hexj^lqen pa'lin para` tj`n qa'lassan; kai` pa^s ho Ho'clos Hj'rceto pro`s Hauto'n, kai` Hedi'dasken Hautou's.
\v 14 kai` para'gwn Hei^den Leui`n to`n tou^ hAlfai'ou kaqj'menon Hepi` to` telw'nion, kai` le'gei Hautw_^, HAkolou'qei moi. kai` Hanasta`s Hjkolou'qjsen Hautw_^.
\v 15 Kai` gi'netai katakei^sqai Hauto`n Hen tj_^ Hoiki'a_ Hautou^, kai` polloi` telw^nai kai` hamartwloi` sunane'keinto tw_^ HIjsou^ kai` toi^s maqjtai^s Hautou^; Hj^san ga`r polloi` kai` Hjkolou'qoun Hautw_^.
\v 16 kai` hoi grammatei^s tw^n Farisai'wn Hido'ntes ho'ti Hesqi'ei meta` tw^n hamartwlw^n kai` telwnw^n He'legon toi^s maqjtai^s Hautou^, hO'ti meta` tw^n telwnw^n kai` hamartwlw^n Hesqi'ei?
\v 17 kai` Hakou'sas ho HIjsou^s le'gei Hautoi^s [ho'ti] HOu crei'an He'cousin hoi Hiscu'ontes Hiatrou^ Hall@ hoi kakw^s He'contes; Houk Hj^lqon kale'sai dikai'ous Halla` hamartwlou's.
\v 18 Kai` Hj^san hoi maqjtai` HIwa'nnou kai` hoi Farisai^oi njsteu'ontes. kai` He'rcontai kai` le'gousin Hautw_^, Dia` ti' hoi maqjtai` HIwa'nnou kai` hoi maqjtai` tw^n Farisai'wn njsteu'ousin, hoi de` soi` maqjtai` Hou njsteu'ousin?
\v 19 kai` Hei^pen Hautoi^s ho HIjsou^s, Mj` du'nantai hoi huioi` tou^ numfw^nos Hen hw_^ ho numfi'os met@ Hautw^n Hestin njsteu'ein? ho'son cro'non He'cousin to`n numfi'on met@ Hautw^n Hou du'nantai njsteu'ein.
\v 20 Heleu'sontai de` hjme'rai ho'tan Haparqj_^ Hap@ Hautw^n ho numfi'os, kai` to'te njsteu'sousin Hen Hekei'nj_ tj_^ hjme'ra_.
\v 21 Houdei`s Hepi'bljma hra'kous Hagna'fou Hepira'ptei Hepi` hima'tion palaio'n; Hei de` mj', Hai'rei to` plj'rwma Hap@ Hautou^ to` kaino`n tou^ palaiou^ kai` cei^ron sci'sma gi'netai.
\v 22 kai` Houdei`s ba'llei Hoi^non ne'on Heis Haskou`s palaiou's; Hei de` mj', hrj'xei ho Hoi^nos tou`s Haskou's kai` ho Hoi^nos Hapo'llutai kai` hoi Haskoi'; Halla` Hoi^non ne'on Heis Haskou`s kainou's.
\v 23 Kai` Hege'neto Hauto`n Hen toi^s sa'bbasin paraporeu'esqai dia` tw^n spori'mwn, kai` hoi maqjtai` Hautou^ Hj'rxanto hodo`n poiei^n ti'llontes tou`s sta'cuas.
\v 24 kai` hoi Farisai^oi He'legon Hautw_^, HI'de ti' poiou^sin toi^s sa'bbasin ho` Houk He'xestin?
\v 25 kai` le'gei Hautoi^s, HOude'pote Hane'gnwte ti' Hepoi'jsen Daui'd ho'te crei'an He'scen kai` Hepei'nasen Hauto`s kai` hoi met@ Hautou^,
\v 26 pw^s Heisj^lqen Heis to`n Hoi^kon tou^ qeou^ Hepi` HAbiaqa`r Harciere'ws kai` tou`s Ha'rtous tj^s proqe'sews He'fagen, hou`s Houk He'xestin fagei^n Hei mj` tou`s hierei^s, kai` He'dwken kai` toi^s su`n Hautw_^ Hou^sin?
\v 27 kai` He'legen Hautoi^s, To` sa'bbaton dia` to`n Ha'nqrwpon Hege'neto kai` Houc ho Ha'nqrwpos dia` to` sa'bbaton;
\v 28 hw'ste ku'rio's Hestin ho huio`s tou^ Hanqrw'pou kai` tou^ sabba'tou.

\c 3 
\v 1 Kai` Heisj^lqen pa'lin Heis tj`n sunagwgj'n. kai` Hj^n Hekei^ Ha'nqrwpos Hexjramme'njn He'cwn tj`n cei^ra;
\v 2 kai` paretj'roun Hauto`n Hei toi^s sa'bbasin qerapeu'sei Hauto'n, hi'na katjgorj'swsin Hautou^.
\v 3 kai` le'gei tw_^ Hanqrw'pw_ tw_^ tj`n xjra`n cei^ra He'conti, HE'geire Heis to` me'son.
\v 4 kai` le'gei Hautoi^s, HE'xestin toi^s sa'bbasin Hagaqo`n poij^sai Hj` kakopoij^sai, yucj`n sw^sai Hj` Hapoktei^nai? hoi de` Hesiw'pwn.
\v 5 kai` peribleya'menos Hautou`s met@ Horgj^s, sullupou'menos Hepi` tj_^ pwrw'sei tj^s kardi'as Hautw^n le'gei tw_^ Hanqrw'pw_, HE'kteinon tj`n cei^ra. kai` Hexe'teinen kai` Hapekatesta'qj hj cei`r Hautou^.
\v 6 kai` Hexelqo'ntes hoi Farisai^oi Heuqu`s meta` tw^n hJrw_dianw^n sumbou'lion Hedi'doun kat@ Hautou^ ho'pws Hauto`n Hapole'swsin.
\v 7 Kai` ho HIjsou^s meta` tw^n maqjtw^n Hautou^ Hanecw'rjsen pro`s tj`n qa'lassan, kai` polu` plj^qos Hapo` tj^s Galilai'as [Hjkolou'qjsen]; kai` Hapo` tj^s HIoudai'as
\v 8 kai` Hapo` hIerosolu'mwn kai` Hapo` tj^s HIdoumai'as kai` pe'ran tou^ HIorda'nou kai` peri` Tu'ron kai` Sidw^na, plj^qos polu' Hakou'ontes ho'sa Hepoi'ei Hj^lqon pro`s Hauto'n.
\v 9 kai` Hei^pen toi^s maqjtai^s Hautou^ hi'na ploia'rion proskarterj_^ Hautw_^ dia` to`n Ho'clon hi'na mj` qli'bwsin Hauto'n;
\v 10 pollou`s ga`r Heqera'peusen, hw'ste Hepipi'ptein Hautw_^ hi'na Hautou^ ha'ywntai ho'soi Hei^con ma'stigas.
\v 11 kai` ta` pneu'mata ta` Haka'qarta, ho'tan Hauto`n Heqew'roun, prose'pipton Hautw_^ kai` He'krazon le'gontes ho'ti Su` Hei^ ho huio`s tou^ qeou^.
\v 12 kai` polla` Hepeti'ma Hautoi^s hi'na mj` Hauto`n fanero`n poij'swsin.
\v 13 Kai` Hanabai'nei Heis to` Ho'ros kai` proskalei^tai hou`s Hj'qelen Hauto's, kai` Hapj^lqon pro`s Hauto'n.
\v 14 kai` Hepoi'jsen dw'deka [hou`s kai` Haposto'lous Hwno'masen] hi'na Hw^sin met@ Hautou^ kai` hi'na Haposte'llj_ Hautou`s kjru'ssein
\v 15 kai` He'cein Hexousi'an Hekba'llein ta` daimo'nia;
\v 16 [kai` Hepoi'jsen tou`s dw'deka,] kai` Hepe'qjken Ho'noma tw_^ Si'mwni Pe'tron,
\v 17 kai` HIa'kwbon to`n tou^ Zebedai'ou kai` HIwa'nnjn to`n Hadelfo`n tou^ HIakw'bou kai` Hepe'qjken Hautoi^s Hono'ma[ta] Boanjrge's ho' Hestin hUioi` Brontj^s;
\v 18 kai` HAndre'an kai` Fi'lippon kai` Barqolomai^on kai` Maqqai^on kai` Qwma^n kai` HIa'kwbon to`n tou^ hAlfai'ou kai` Qaddai^on kai` Si'mwna to`n Kananai^on
\v 19 kai` HIou'dan HIskariw'q, ho`s kai` pare'dwken Hauto'n.
\v 20 Kai` He'rcetai Heis Hoi^kon; kai` sune'rcetai pa'lin [ho] Ho'clos, hw'ste mj` du'nasqai Hautou`s mjde` Ha'rton fagei^n.
\v 21 kai` Hakou'santes hoi par@ Hautou^ Hexj^lqon kratj^sai Hauto'n; He'legon ga`r ho'ti Hexe'stj.
\v 22 kai` hoi grammatei^s hoi Hapo` hIerosolu'mwn kataba'ntes He'legon ho'ti Beelzebou`l He'cei kai` ho'ti Hen tw_^ Ha'rconti tw^n daimoni'wn Hekba'llei ta` daimo'nia.
\v 23 kai` proskalesa'menos Hautou`s Hen parabolai^s He'legen Hautoi^s, Pw^s du'natai Satana^s Satana^n Hekba'llein?
\v 24 kai` Hea`n basilei'a Hef@ heautj`n merisqj_^, Hou du'natai staqj^nai hj basilei'a Hekei'nj;
\v 25 kai` Hea`n Hoiki'a Hef@ heautj`n merisqj_^, Hou dunj'setai hj Hoiki'a Hekei'nj staqj^nai.
\v 26 kai` Hei ho Satana^s Hane'stj Hef@ heauto`n kai` Hemeri'sqj, Hou du'natai stj^nai Halla` te'los He'cei.
\v 27 Hall@ Hou du'natai Houdei`s Heis tj`n Hoiki'an tou^ Hiscurou^ Heiselqw`n ta` skeu'j Hautou^ diarpa'sai, Hea`n mj` prw^ton to`n Hiscuro`n dj'sj_, kai` to'te tj`n Hoiki'an Hautou^ diarpa'sei.
\v 28 HAmj`n le'gw humi^n ho'ti pa'nta Hafeqj'setai toi^s huioi^s tw^n Hanqrw'pwn ta` hamartj'mata kai` hai blasfjmi'ai ho'sa Hea`n blasfjmj'swsin;
\v 29 ho`s d@ Ha`n blasfjmj'sj_ Heis to` pneu^ma to` ha'gion, Houk He'cei Ha'fesin Heis to`n Haiw^na, Halla` He'noco's Hestin Haiwni'ou hamartj'matos;
\v 30 ho'ti He'legon, Pneu^ma Haka'qarton He'cei.
\v 31 Kai` He'rcetai hj mj'tjr Hautou^ kai` hoi Hadelfoi` Hautou^ kai` He'xw stj'kontes Hape'steilan pro`s Hauto`n kalou^ntes Hauto'n.
\v 32 kai` Heka'qjto peri` Hauto`n Ho'clos, kai` le'gousin Hautw_^, HIdou` hj mj'tjr sou kai` hoi Hadelfoi' sou [kai` hai Hadelfai sou] He'xw zjtou^si'n se.
\v 33 kai` Hapokriqei`s Hautoi^s le'gei, Ti's Hestin hj mj'tjr mou kai` hoi Hadelfoi' [mou]?
\v 34 kai` peribleya'menos tou`s peri` Hauto`n ku'klw_ kaqjme'nous le'gei, HI'de hj mj'tjr mou kai` hoi Hadelfoi' mou.
\v 35 ho`s [ga`r] Ha`n poij'sj_ to` qe'ljma tou^ qeou^, hou^tos Hadelfo's mou kai` Hadelfj` kai` mj'tjr Hesti'n.

\c 4 
\v 1 Kai` pa'lin Hj'rxato dida'skein para` tj`n qa'lassan; kai` suna'getai pro`s Hauto`n Ho'clos plei^stos, hw'ste Hauto`n Heis ploi^on Hemba'nta kaqj^sqai Hen tj_^ qala'ssj_, kai` pa^s ho Ho'clos pro`s tj`n qa'lassan Hepi` tj^s gj^s Hj^san.
\v 2 kai` Hedi'dasken Hautou`s Hen parabolai^s polla' kai` He'legen Hautoi^s Hen tj_^ didacj_^ Hautou^,
\v 3 HAkou'ete. Hidou` Hexj^lqen ho spei'rwn spei^rai.
\v 4 kai` Hege'neto Hen tw_^ spei'rein ho` me`n He'pesen para` tj`n hodo'n, kai` Hj^lqen ta` peteina` kai` kate'fagen Hauto'.
\v 5 kai` Ha'llo He'pesen Hepi` to` petrw^des ho'pou Houk Hei^cen gj^n pollj'n, kai` Heuqu`s Hexane'teilen dia` to` mj` He'cein ba'qos gj^s;
\v 6 kai` ho'te Hane'teilen ho hj'lios Hekaumati'sqj kai` dia` to` mj` He'cein hri'zan Hexjra'nqj.
\v 7 kai` Ha'llo He'pesen Heis ta`s Haka'nqas, kai` Hane'bjsan hai Ha'kanqai kai` sune'pnixan Hauto', kai` karpo`n Houk He'dwken.
\v 8 kai` Ha'lla He'pesen Heis tj`n gj^n tj`n kalj'n kai` Hedi'dou karpo`n Hanabai'nonta kai` Hauxano'mena kai` He'feren he`n tria'konta kai` he`n hexj'konta kai` he`n hekato'n.
\v 9 kai` He'legen, hO`s He'cei Hw^ta Hakou'ein Hakoue'tw.
\v 10 Kai` ho'te Hege'neto kata` mo'nas, Hjrw'twn Hauto`n hoi peri` Hauto`n su`n toi^s dw'deka ta`s parabola's.
\v 11 kai` He'legen Hautoi^s, hUmi^n to` mustj'rion de'dotai tj^s basilei'as tou^ qeou^; Hekei'nois de` toi^s He'xw Hen parabolai^s ta` pa'nta gi'netai,
\v 12 hi'na 	
	ble'pontes ble'pwsin kai` mj` Hi'dwsin, 
			kai` Hakou'ontes Hakou'wsin kai` mj` suniw^sin, 	
	mj'pote Hepistre'ywsin kai` Hafeqj_^ Hautoi^s.
\v 13 Kai` le'gei Hautoi^s, HOuk Hoi'date tj`n parabolj`n tau'tjn, kai` pw^s pa'sas ta`s parabola`s gnw'sesqe?
\v 14 ho spei'rwn to`n lo'gon spei'rei.
\v 15 hou^toi de' Heisin hoi para` tj`n hodo`n; ho'pou spei'retai ho lo'gos, kai` ho'tan Hakou'swsin, Heuqu`s He'rcetai ho Satana^s kai` Hai'rei to`n lo'gon to`n Hesparme'non Heis Hautou's.
\v 16 kai` hou^toi' Heisin hoi Hepi` ta` petrw'dj speiro'menoi, hoi` ho'tan Hakou'swsin to`n lo'gon Heuqu`s meta` cara^s lamba'nousin Hauto'n,
\v 17 kai` Houk He'cousin hri'zan Hen heautoi^s Halla` pro'skairoi' Heisin, Hei^ta genome'njs qli'yews Hj` diwgmou^ dia` to`n lo'gon Heuqu`s skandali'zontai
\v 18 kai` Ha'lloi Heisi`n hoi Heis ta`s Haka'nqas speiro'menoi; hou^toi' Heisin hoi to`n lo'gon Hakou'santes,
\v 19 kai` hai me'rimnai tou^ Haiw^nos kai` hj Hapa'tj tou^ plou'tou kai` hai peri` ta` loipa` Hepiqumi'ai Heisporeuo'menai sumpni'gousin to`n lo'gon kai` Ha'karpos gi'netai.
\v 20 kai` Hekei^noi' Heisin hoi Hepi` tj`n gj^n tj`n kalj`n spare'ntes, hoi'tines Hakou'ousin to`n lo'gon kai` parade'contai kai` karpoforou^sin he`n tria'konta kai` he`n hexj'konta kai` he`n hekato'n.
\v 21 Kai` He'legen Hautoi^s, Mj'ti He'rcetai ho lu'cnos hi'na hupo` to`n mo'dion teqj_^ Hj` hupo` tj`n kli'njn? Houc hi'na Hepi` tj`n lucni'an teqj_^?
\v 22 Hou ga'r Hestin krupto`n Hea`n mj` hi'na fanerwqj_^, Houde` Hege'neto Hapo'krufon Hall@ hi'na He'lqj_ Heis fanero'n.
\v 23 Hei' tis He'cei Hw^ta Hakou'ein Hakoue'tw.
\v 24 Kai` He'legen Hautoi^s, Ble'pete ti' Hakou'ete. Hen hw_^ me'trw_ metrei^te metrjqj'setai humi^n kai` prosteqj'setai humi^n.
\v 25 ho`s ga`r He'cei, doqj'setai Hautw_^; kai` ho`s Houk He'cei, kai` ho` He'cei Harqj'setai Hap@ Hautou^.
\v 26 Kai` He'legen, hOu'tws Hesti`n hj basilei'a tou^ qeou^ hws Ha'nqrwpos ba'lj_ to`n spo'ron Hepi` tj^s gj^s
\v 27 kai` kaqeu'dj_ kai` Hegei'rjtai nu'kta kai` hjme'ran, kai` ho spo'ros blasta_^ kai` mjku'njtai hws Houk Hoi^den Hauto's.
\v 28 Hautoma'tj hj gj^ karpoforei^, prw^ton co'rton Hei^ta sta'cun Hei^ta plj'rj[s] si^ton Hen tw_^ sta'cui".
\v 29 ho'tan de` paradoi^ ho karpo's, Heuqu`s Haposte'llei to` dre'panon, ho'ti pare'stjken ho qerismo's.
\v 30 Kai` He'legen, Pw^s homoiw'swmen tj`n basilei'an tou^ qeou^ Hj` Hen ti'ni Hautj`n parabolj_^ qw^men?
\v 31 hws ko'kkw_ sina'pews, ho`s ho'tan sparj_^ Hepi` tj^s gj^s, mikro'teron Ho`n pa'ntwn tw^n sperma'twn tw^n Hepi` tj^s gj^s,
\v 32 kai` ho'tan sparj_^, Hanabai'nei kai` gi'netai mei^zon pa'ntwn tw^n laca'nwn kai` poiei^ kla'dous mega'lous, hw'ste du'nasqai hupo` tj`n skia`n Hautou^ ta` peteina` tou^ Houranou^ kataskjnou^n.
\v 33 Kai` toiau'tais parabolai^s pollai^s Hela'lei Hautoi^s to`n lo'gon kaqw`s Hjdu'nanto Hakou'ein;
\v 34 cwri`s de` parabolj^s Houk Hela'lei Hautoi^s, kat@ Hidi'an de` toi^s Hidi'ois maqjtai^s Hepe'luen pa'nta.
\v 35 Kai` le'gei Hautoi^s Hen Hekei'nj_ tj_^ hjme'ra_ Hoyi'as genome'njs, Die'lqwmen Heis to` pe'ran.
\v 36 kai` Hafe'ntes to`n Ho'clon paralamba'nousin Hauto`n hws Hj^n Hen tw_^ ploi'w_, kai` Ha'lla ploi^a Hj^n met@ Hautou^.
\v 37 kai` gi'netai lai^lay mega'lj Hane'mou kai` ta` ku'mata Hepe'ballen Heis to` ploi^on, hw'ste Hj'dj gemi'zesqai to` ploi^on.
\v 38 kai` Hauto`s Hj^n Hen tj_^ pru'mnj_ Hepi` to` proskefa'laion kaqeu'dwn. kai` Hegei'rousin Hauto`n kai` le'gousin Hautw_^, Dida'skale, Hou me'lei soi ho'ti Hapollu'meqa?
\v 39 kai` diegerqei`s Hepeti'mjsen tw_^ Hane'mw_ kai` Hei^pen tj_^ qala'ssj_, Siw'pa, pefi'mwso. kai` Heko'pasen ho Ha'nemos kai` Hege'neto galj'nj mega'lj.
\v 40 kai` Hei^pen Hautoi^s, Ti' deiloi' Heste? Hou'pw He'cete pi'stin?
\v 41 kai` Hefobj'qjsan fo'bon me'gan kai` He'legon pro`s Hallj'lous, Ti's Ha'ra hou^to's Hestin ho'ti kai` ho Ha'nemos kai` hj qa'lassa hupakou'ei Hautw_^?

\c 5 
\v 1 Kai` Hj^lqon Heis to` pe'ran tj^s qala'ssjs Heis tj`n cw'ran tw^n Gerasjnw^n.
\v 2 kai` Hexelqo'ntos Hautou^ Hek tou^ ploi'ou Heuqu`s hupj'ntjsen Hautw_^ Hek tw^n mnjmei'wn Ha'nqrwpos Hen pneu'mati Hakaqa'rtw_,
\v 3 ho`s tj`n katoi'kjsin Hei^cen Hen toi^s mnj'masin, kai` Houde` halu'sei Houke'ti Houdei`s Hedu'nato Hauto`n dj^sai
\v 4 dia` to` Hauto`n polla'kis pe'dais kai` halu'sesin dede'sqai kai` diespa'sqai hup@ Hautou^ ta`s halu'seis kai` ta`s pe'das suntetri^fqai, kai` Houdei`s Hi'scuen Hauto`n dama'sai;
\v 5 kai` dia` panto`s nukto`s kai` hjme'ras Hen toi^s mnj'masin kai` Hen toi^s Ho'resin Hj^n kra'zwn kai` katako'ptwn heauto`n li'qois.
\v 6 kai` Hidw`n to`n HIjsou^n Hapo` makro'qen He'dramen kai` proseku'njsen Hautw_^
\v 7 kai` kra'xas fwnj_^ mega'lj_ le'gei, Ti' Hemoi` kai` soi', HIjsou^ huie` tou^ qeou^ tou^ huyi'stou? horki'zw se to`n qeo'n, mj' me basani'sj_s.
\v 8 He'legen ga`r Hautw_^, HE'xelqe to` pneu^ma to` Haka'qarton Hek tou^ Hanqrw'pou.
\v 9 kai` Hepjrw'ta Hauto'n, Ti' Ho'noma' soi? kai` le'gei Hautw_^, Legiw`n Ho'noma' moi, ho'ti polloi' Hesmen.
\v 10 kai` pareka'lei Hauto`n polla` hi'na mj` Hauta` Hapostei'lj_ He'xw tj^s cw'ras.
\v 11 HJ^n de` Hekei^ pro`s tw_^ Ho'rei Hage'lj coi'rwn mega'lj boskome'nj;
\v 12 kai` pareka'lesan Hauto`n le'gontes, Pe'myon hjma^s Heis tou`s coi'rous, hi'na Heis Hautou`s Heise'lqwmen.
\v 13 kai` Hepe'treyen Hautoi^s. kai` Hexelqo'nta ta` pneu'mata ta` Haka'qarta Heisj^lqon Heis tou`s coi'rous, kai` hw'rmjsen hj Hage'lj kata` tou^ krjmnou^ Heis tj`n qa'lassan, hws disci'lioi, kai` Hepni'gonto Hen tj_^ qala'ssj_.
\v 14 kai` hoi bo'skontes Hautou`s He'fugon kai` Hapj'ggeilan Heis tj`n po'lin kai` Heis tou`s Hagrou's; kai` Hj^lqon Hidei^n ti' Hestin to` gegono's
\v 15 kai` He'rcontai pro`s to`n HIjsou^n kai` qewrou^sin to`n daimonizo'menon kaqj'menon himatisme'non kai` swfronou^nta, to`n Hescjko'ta to`n legiw^na, kai` Hefobj'qjsan.
\v 16 kai` dijgj'santo Hautoi^s hoi Hido'ntes pw^s Hege'neto tw_^ daimonizome'nw_ kai` peri` tw^n coi'rwn.
\v 17 kai` Hj'rxanto parakalei^n Hauto`n Hapelqei^n Hapo` tw^n hori'wn Hautw^n.
\v 18 kai` Hembai'nontos Hautou^ Heis to` ploi^on pareka'lei Hauto`n ho daimonisqei`s hi'na met@ Hautou^ Hj_^.
\v 19 kai` Houk Hafj^ken Hauto'n, Halla` le'gei Hautw_^, hU'page Heis to`n Hoi^ko'n sou pro`s tou`s sou's kai` Hapa'ggeilon Hautoi^s ho'sa ho ku'rio's soi pepoi'jken kai` Hjle'jse'n se.
\v 20 kai` Hapj^lqen kai` Hj'rxato kjru'ssein Hen tj_^ Dekapo'lei ho'sa Hepoi'jsen Hautw_^ ho HIjsou^s, kai` pa'ntes Heqau'mazon.
\v 21 Kai` diapera'santos tou^ HIjsou^ [Hen tw_^ ploi'w_] pa'lin Heis to` pe'ran sunj'cqj Ho'clos polu`s Hep@ Hauto'n, kai` Hj^n para` tj`n qa'lassan.
\v 22 kai` He'rcetai hei^s tw^n Harcisunagw'gwn, Hono'mati HIa'i"ros, kai` Hidw`n Hauto`n pi'ptei pro`s tou`s po'das Hautou^
\v 23 kai` parakalei^ Hauto`n polla` le'gwn ho'ti To` quga'trio'n mou Hesca'tws He'cei, hi'na Helqw`n Hepiqj_^s ta`s cei^ras Hautj_^ hi'na swqj_^ kai` zj'sj_.
\v 24 kai` Hapj^lqen met@ Hautou^. 	
	Kai` Hjkolou'qei Hautw_^ Ho'clos polu's kai` sune'qlibon Hauto'n.
\v 25 kai` gunj` Hou^sa Hen hru'sei hai'matos dw'deka He'tj
\v 26 kai` polla` paqou^sa hupo` pollw^n Hiatrw^n kai` dapanj'sasa ta` par@ Hautj^s pa'nta kai` mjde`n Hwfeljqei^sa Halla` ma^llon Heis to` cei^ron Helqou^sa,
\v 27 Hakou'sasa peri` tou^ HIjsou^, Helqou^sa Hen tw_^ Ho'clw_ Ho'pisqen hj'yato tou^ himati'ou Hautou^;
\v 28 He'legen ga`r ho'ti HEa`n ha'ywmai kHa`n tw^n himati'wn Hautou^ swqj'somai.
\v 29 kai` Heuqu`s Hexjra'nqj hj pjgj` tou^ hai'matos Hautj^s kai` He'gnw tw_^ sw'mati ho'ti Hi'atai Hapo` tj^s ma'stigos.
\v 30 kai` Heuqu`s ho HIjsou^s Hepignou`s Hen heautw_^ tj`n Hex Hautou^ du'namin Hexelqou^san Hepistrafei`s Hen tw_^ Ho'clw_ He'legen, Ti's mou hj'yato tw^n himati'wn?
\v 31 kai` He'legon Hautw_^ hoi maqjtai` Hautou^, Ble'peis to`n Ho'clon sunqli'bonta' se, kai` le'geis, Ti's mou hj'yato?
\v 32 kai` perieble'peto Hidei^n tj`n tou^to poij'sasan.
\v 33 hj de` gunj` fobjqei^sa kai` tre'mousa, Heidui^a ho` ge'gonen Hautj_^, Hj^lqen kai` prose'pesen Hautw_^ kai` Hei^pen Hautw_^ pa^san tj`n Halj'qeian.
\v 34 ho de` Hei^pen Hautj_^, Quga'tjr, hj pi'stis sou se'swke'n se; hu'page Heis Heirj'njn kai` Hi'sqi hugij`s Hapo` tj^s ma'stigo's sou.
\v 35 HE'ti Hautou^ lalou^ntos He'rcontai Hapo` tou^ Harcisunagw'gou le'gontes ho'ti hJ quga'tjr sou Hape'qanen; ti' He'ti sku'lleis to`n dida'skalon?
\v 36 ho de` HIjsou^s parakou'sas to`n lo'gon lalou'menon le'gei tw_^ Harcisunagw'gw_, Mj` fobou^, mo'non pi'steue.
\v 37 kai` Houk Hafj^ken Houde'na met@ Hautou^ sunakolouqj^sai Hei mj` to`n Pe'tron kai` HIa'kwbon kai` HIwa'nnjn to`n Hadelfo`n HIakw'bou.
\v 38 kai` He'rcontai Heis to`n Hoi^kon tou^ Harcisunagw'gou, kai` qewrei^ qo'rubon kai` klai'ontas kai` Halala'zontas polla',
\v 39 kai` Heiselqw`n le'gei Hautoi^s, Ti' qorubei^sqe kai` klai'ete? to` paidi'on Houk Hape'qanen Halla` kaqeu'dei.
\v 40 kai` katege'lwn Hautou^. Hauto`s de` Hekbalw`n pa'ntas paralamba'nei to`n pate'ra tou^ paidi'ou kai` tj`n mjte'ra kai` tou`s met@ Hautou^, kai` Heisporeu'etai ho'pou Hj^n to` paidi'on.
\v 41 kai` kratj'sas tj^s ceiro`s tou^ paidi'ou le'gei Hautj_^, Taliqa koum, ho' Hestin meqermjneuo'menon To` kora'sion, soi` le'gw, He'geire.
\v 42 kai` Heuqu`s Hane'stj to` kora'sion kai` periepa'tei; Hj^n ga`r Hetw^n dw'deka. kai` Hexe'stjsan [Heuqu`s] Heksta'sei mega'lj_.
\v 43 kai` diestei'lato Hautoi^s polla` hi'na mjdei`s gnoi^ tou^to, kai` Hei^pen doqj^nai Hautj_^ fagei^n.

\c 6 
\v 1 Kai` Hexj^lqen Hekei^qen kai` He'rcetai Heis tj`n patri'da Hautou^, kai` Hakolouqou^sin Hautw_^ hoi maqjtai` Hautou^.
\v 2 kai` genome'nou sabba'tou Hj'rxato dida'skein Hen tj_^ sunagwgj_^, kai` polloi` Hakou'ontes Hexeplj'ssonto le'gontes, Po'qen tou'tw_ tau^ta, kai` ti's hj sofi'a hj doqei^sa tou'tw_, kai` hai duna'meis toiau^tai dia` tw^n ceirw^n Hautou^ gino'menai?
\v 3 Houc hou^to's Hestin ho te'ktwn, ho huio`s tj^s Mari'as kai` Hadelfo`s HIakw'bou kai` HIwsj^tos kai` HIou'da kai` Si'mwnos? kai` Houk Heisi`n hai Hadelfai` Hautou^ hw^de pro`s hjma^s? kai` Heskandali'zonto Hen Hautw_^.
\v 4 kai` He'legen Hautoi^s ho HIjsou^s ho'ti HOuk He'stin profj'tjs Ha'timos Hei mj` Hen tj_^ patri'di Hautou^ kai` Hen toi^s suggeneu^sin Hautou^ kai` Hen tj_^ Hoiki'a_ Hautou^.
\v 5 kai` Houk Hedu'nato Hekei^ poij^sai Houdemi'an du'namin, Hei mj` Holi'gois Harrw'stois Hepiqei`s ta`s cei^ras Heqera'peusen.
\v 6 kai` Heqau'mazen dia` tj`n Hapisti'an Hautw^n. 	
	Kai` perij^gen ta`s kw'mas ku'klw_ dida'skwn.
\v 7 kai` proskalei^tai tou`s dw'deka kai` Hj'rxato Hautou`s Haposte'llein du'o du'o kai` Hedi'dou Hautoi^s Hexousi'an tw^n pneuma'twn tw^n Hakaqa'rtwn,
\v 8 kai` parj'ggeilen Hautoi^s hi'na mjde`n Hai'rwsin Heis hodo`n Hei mj` hra'bdon mo'non, mj` Ha'rton, mj` pj'ran, mj` Heis tj`n zw'njn calko'n,
\v 9 Halla` hupodedeme'nous sanda'lia, kai` mj` Hendu'sjsqe du'o citw^nas.
\v 10 kai` He'legen Hautoi^s, hO'pou Hea`n Heise'lqjte Heis Hoiki'an, Hekei^ me'nete he'ws Ha`n Hexe'lqjte Hekei^qen.
\v 11 kai` ho`s Ha`n to'pos mj` de'xjtai huma^s mjde` Hakou'swsin humw^n, Hekporeuo'menoi Hekei^qen Hektina'xate to`n cou^n to`n hupoka'tw tw^n podw^n humw^n Heis martu'rion Hautoi^s.
\v 12 Kai` Hexelqo'ntes Hekj'ruxan hi'na metanow^sin,
\v 13 kai` daimo'nia polla` Hexe'ballon, kai` Hj'leifon Helai'w_ pollou`s Harrw'stous kai` Heqera'peuon.
\v 14 Kai` Hj'kousen ho basileu`s hJrw_'djs, fanero`n ga`r Hege'neto to` Ho'noma Hautou^, kai` He'legon ho'ti HIwa'nnjs ho bapti'zwn Hegj'gertai Hek nekrw^n kai` dia` tou^to Henergou^sin hai duna'meis Hen Hautw_^.
\v 15 Ha'lloi de` He'legon ho'ti HJli'as Hesti'n; Ha'lloi de` He'legon ho'ti profj'tjs hws hei^s tw^n profjtw^n.
\v 16 Hakou'sas de` ho hJrw_'djs He'legen, hO`n Hegw` Hapekefa'lisa HIwa'nnjn, hou^tos Hjge'rqj.
\v 17 HAuto`s ga`r ho hJrw_'djs Hapostei'las Hekra'tjsen to`n HIwa'nnjn kai` He'djsen Hauto`n Hen fulakj_^ dia` hJrw_dia'da tj`n gunai^ka Fili'ppou tou^ Hadelfou^ Hautou^, ho'ti Hautj`n Hega'mjsen;
\v 18 He'legen ga`r ho HIwa'nnjs tw_^ hJrw_'dj_ ho'ti HOuk He'xesti'n soi He'cein tj`n gunai^ka tou^ Hadelfou^ sou.
\v 19 hj de` hJrw_dia`s Henei^cen Hautw_^ kai` Hj'qelen Hauto`n Hapoktei^nai, kai` Houk Hjdu'nato;
\v 20 ho ga`r hJrw_'djs Hefobei^to to`n HIwa'nnjn, Heidw`s Hauto`n Ha'ndra di'kaion kai` ha'gion, kai` sunetj'rei Hauto'n, kai` Hakou'sas Hautou^ polla` Hjpo'rei, kai` hjde'ws Hautou^ Hj'kouen.
\v 21 Kai` genome'njs hjme'ras Heukai'rou ho'te hJrw_'djs toi^s genesi'ois Hautou^ dei^pnon Hepoi'jsen toi^s megista^sin Hautou^ kai` toi^s cilia'rcois kai` toi^s prw'tois tj^s Galilai'as,
\v 22 kai` Heiselqou'sjs tj^s qugatro`s Hautou^ hJrw_dia'dos kai` Horcjsame'njs Hj'resen tw_^ hJrw_'dj_ kai` toi^s sunanakeime'nois. Hei^pen ho basileu`s tw_^ korasi'w_, HAi'tjso'n me ho` Hea`n qe'lj_s, kai` dw'sw soi;
\v 23 kai` Hw'mosen Hautj_^ [polla'], hO' ti Hea'n me Haitj'sj_s dw'sw soi he'ws hjmi'sous tj^s basilei'as mou.
\v 24 kai` Hexelqou^sa Hei^pen tj_^ mjtri` Hautj^s, Ti' Haitj'swmai? hj de` Hei^pen, Tj`n kefalj`n HIwa'nnou tou^ bapti'zontos.
\v 25 kai` Heiselqou^sa Heuqu`s meta` spoudj^s pro`s to`n basile'a Hj_tj'sato le'gousa, Qe'lw hi'na Hexautj^s dw_^s moi Hepi` pi'naki tj`n kefalj`n HIwa'nnou tou^ baptistou^.
\v 26 kai` peri'lupos geno'menos ho basileu`s dia` tou`s ho'rkous kai` tou`s Hanakeime'nous Houk Hjqe'ljsen Haqetj^sai Hautj'n;
\v 27 kai` Heuqu`s Hapostei'las ho basileu`s spekoula'tora Hepe'taxen Hene'gkai tj`n kefalj`n Hautou^. kai` Hapelqw`n Hapekefa'lisen Hauto`n Hen tj_^ fulakj_^
\v 28 kai` Hj'negken tj`n kefalj`n Hautou^ Hepi` pi'naki kai` He'dwken Hautj`n tw_^ korasi'w_, kai` to` kora'sion He'dwken Hautj`n tj_^ mjtri` Hautj^s.
\v 29 kai` Hakou'santes hoi maqjtai` Hautou^ Hj^lqon kai` Hj^ran to` ptw^ma Hautou^ kai` He'qjkan Hauto` Hen mnjmei'w_.
\v 30 Kai` suna'gontai hoi Hapo'stoloi pro`s to`n HIjsou^n kai` Hapj'ggeilan Hautw_^ pa'nta ho'sa Hepoi'jsan kai` ho'sa Hedi'daxan.
\v 31 kai` le'gei Hautoi^s, Deu^te humei^s Hautoi` kat@ Hidi'an Heis He'rjmon to'pon kai` Hanapau'sasqe Holi'gon. Hj^san ga`r hoi Herco'menoi kai` hoi hupa'gontes polloi', kai` Houde` fagei^n Heukai'roun.
\v 32 kai` Hapj^lqon Hen tw_^ ploi'w_ Heis He'rjmon to'pon kat@ Hidi'an.
\v 33 kai` Hei^don Hautou`s hupa'gontas kai` Hepe'gnwsan polloi' kai` pezj_^ Hapo` pasw^n tw^n po'lewn sune'dramon Hekei^ kai` proj^lqon Hautou's.
\v 34 kai` Hexelqw`n Hei^den polu`n Ho'clon kai` Hesplagcni'sqj Hep@ Hautou`s, ho'ti Hj^san hws pro'bata mj` He'conta poime'na, kai` Hj'rxato dida'skein Hautou`s polla'.
\v 35 Kai` Hj'dj hw'ras pollj^s genome'njs proselqo'ntes Hautw_^ hoi maqjtai` Hautou^ He'legon ho'ti HErj'mo's Hestin ho to'pos kai` Hj'dj hw'ra pollj';
\v 36 Hapo'luson Hautou's, hi'na Hapelqo'ntes Heis tou`s ku'klw_ Hagrou`s kai` kw'mas Hagora'swsin heautoi^s ti' fa'gwsin.
\v 37 ho de` Hapokriqei`s Hei^pen Hautoi^s, Do'te Hautoi^s humei^s fagei^n. kai` le'gousin Hautw_^, HApelqo'ntes Hagora'swmen djnari'wn diakosi'wn Ha'rtous kai` dw'somen Hautoi^s fagei^n?
\v 38 ho de` le'gei Hautoi^s, Po'sous Ha'rtous He'cete? hupa'gete Hi'dete. kai` gno'ntes le'gousin, Pe'nte, kai` du'o Hicqu'as.
\v 39 kai` Hepe'taxen Hautoi^s Hanakli^nai pa'ntas sumpo'sia sumpo'sia Hepi` tw_^ clwrw_^ co'rtw_.
\v 40 kai` Hane'pesan prasiai` prasiai` kata` hekato`n kai` kata` pentj'konta.
\v 41 kai` labw`n tou`s pe'nte Ha'rtous kai` tou`s du'o Hicqu'as Hanable'yas Heis to`n Hourano`n Heulo'gjsen kai` kate'klasen tou`s Ha'rtous kai` Hedi'dou toi^s maqjtai^s [Hautou^] hi'na paratiqw^sin Hautoi^s, kai` tou`s du'o Hicqu'as Heme'risen pa^sin.
\v 42 kai` He'fagon pa'ntes kai` Hecorta'sqjsan,
\v 43 kai` Hj^ran kla'smata dw'deka kofi'nwn pljrw'mata kai` Hapo` tw^n Hicqu'wn.
\v 44 kai` Hj^san hoi fago'ntes [tou`s Ha'rtous] pentakisci'lioi Ha'ndres.
\v 45 Kai` Heuqu`s Hjna'gkasen tou`s maqjta`s Hautou^ Hembj^nai Heis to` ploi^on kai` proa'gein Heis to` pe'ran pro`s Bjqsai"da'n, he'ws Hauto`s Hapolu'ei to`n Ho'clon.
\v 46 kai` Hapotaxa'menos Hautoi^s Hapj^lqen Heis to` Ho'ros proseu'xasqai.
\v 47 kai` Hoyi'as genome'njs Hj^n to` ploi^on Hen me'sw_ tj^s qala'ssjs, kai` Hauto`s mo'nos Hepi` tj^s gj^s.
\v 48 kai` Hidw`n Hautou`s basanizome'nous Hen tw_^ Helau'nein, Hj^n ga`r ho Ha'nemos Henanti'os Hautoi^s, peri` teta'rtjn fulakj`n tj^s nukto`s He'rcetai pro`s Hautou`s peripatw^n Hepi` tj^s qala'ssjs; kai` Hj'qelen parelqei^n Hautou's.
\v 49 hoi de` Hido'ntes Hauto`n Hepi` tj^s qala'ssjs peripatou^nta He'doxan ho'ti fa'ntasma' Hestin, kai` Hane'kraxan
\v 50 pa'ntes ga`r Hauto`n Hei^don kai` Hetara'cqjsan. ho de` Heuqu`s Hela'ljsen met@ Hautw^n, kai` le'gei Hautoi^s, Qarsei^te, Hegw' Heimi; mj` fobei^sqe.
\v 51 kai` Hane'bj pro`s Hautou`s Heis to` ploi^on kai` Heko'pasen ho Ha'nemos, kai` li'an [Hek perissou^] Hen heautoi^s Hexi'stanto;
\v 52 Hou ga`r sunj^kan Hepi` toi^s Ha'rtois, Hall@ Hj^n Hautw^n hj kardi'a pepwrwme'nj.
\v 53 Kai` diapera'santes Hepi` tj`n gj^n Hj^lqon Heis Gennjsare`t kai` proswrmi'sqjsan.
\v 54 kai` Hexelqo'ntwn Hautw^n Hek tou^ ploi'ou Heuqu`s Hepigno'ntes Hauto`n
\v 55 perie'dramon ho'ljn tj`n cw'ran Hekei'njn kai` Hj'rxanto Hepi` toi^s kraba'ttois tou`s kakw^s He'contas perife'rein ho'pou Hj'kouon ho'ti Hesti'n.
\v 56 kai` ho'pou Ha`n Heiseporeu'eto Heis kw'mas Hj` Heis po'leis Hj` Heis Hagrou`s, Hen tai^s Hagorai^s Heti'qesan tou`s Hasqenou^ntas kai` pareka'loun Hauto`n hi'na kHa`n tou^ kraspe'dou tou^ himati'ou Hautou^ ha'ywntai; kai` ho'soi Ha`n hj'yanto Hautou^ Hesw_'zonto.

\c 7 
\v 1 Kai` suna'gontai pro`s Hauto`n hoi Farisai^oi kai' tines tw^n grammate'wn Helqo'ntes Hapo` hIerosolu'mwn.
\v 2 kai` Hido'ntes tina`s tw^n maqjtw^n Hautou^ ho'ti koinai^s cersi'n, tou^t@ He'stin Hani'ptois, Hesqi'ousin tou`s Ha'rtous
\v 3 - hoi ga`r Farisai^oi kai` pa'ntes hoi HIoudai^oi Hea`n mj` pugmj_^ ni'ywntai ta`s cei^ras Houk Hesqi'ousin, kratou^ntes tj`n para'dosin tw^n presbute'rwn,
\v 4 kai` Hap@ Hagora^s Hea`n mj` bapti'swntai Houk Hesqi'ousin, kai` Ha'lla polla' Hestin ha` pare'labon kratei^n, baptismou`s potjri'wn kai` xestw^n kai` calki'wn [kai` klinw^n] -
\v 5 kai` Heperwtw^sin Hauto`n hoi Farisai^oi kai` hoi grammatei^s, Dia` ti' Hou peripatou^sin hoi maqjtai' sou kata` tj`n para'dosin tw^n presbute'rwn, Halla` koinai^s cersi`n Hesqi'ousin to`n Ha'rton?
\v 6 ho de` Hei^pen Hautoi^s, Kalw^s Heprofj'teusen HJsai"'as peri` humw^n tw^n hupokritw^n, hws ge'graptai [ho'ti] 	
		hOu^tos ho lao`s toi^s cei'lesi'n me tima_^, 
			hj de` kardi'a Hautw^n po'rrw Hape'cei Hap@ Hemou^;
\v 7 ma'tjn de` se'bontai' me 
			dida'skontes didaskali'as Henta'lmata Hanqrw'pwn.
\v 8 Hafe'ntes tj`n Hentolj`n tou^ qeou^ kratei^te tj`n para'dosin tw^n Hanqrw'pwn.
\v 9 Kai` He'legen Hautoi^s, Kalw^s Haqetei^te tj`n Hentolj`n tou^ qeou^, hi'na tj`n para'dosin humw^n stj'sjte.
\v 10 Mwu"sj^s ga`r Hei^pen, Ti'ma to`n pate'ra sou kai` tj`n mjte'ra sou, kai', hO kakologw^n pate'ra Hj` mjte'ra qana'tw_ teleuta'tw.
\v 11 humei^s de` le'gete, HEa`n Hei'pj_ Ha'nqrwpos tw_^ patri` Hj` tj_^ mjtri', Korba^n, ho' Hestin, Dw^ron, ho` Hea`n Hex Hemou^ Hwfeljqj_^s,
\v 12 Houke'ti Hafi'ete Hauto`n Houde`n poij^sai tw_^ patri` Hj` tj_^ mjtri',
\v 13 Hakurou^ntes to`n lo'gon tou^ qeou^ tj_^ parado'sei humw^n hj_^ paredw'kate; kai` paro'moia toiau^ta polla` poiei^te.
\v 14 Kai` proskalesa'menos pa'lin to`n Ho'clon He'legen Hautoi^s, HAkou'sate' mou pa'ntes kai` su'nete.
\v 15 Houde'n Hestin He'xwqen tou^ Hanqrw'pou Heisporeuo'menon Heis Hauto`n ho` du'natai koinw^sai Hauto'n, Halla` ta` Hek tou^ Hanqrw'pou Hekporeuo'mena' Hestin ta` koinou^nta to`n Ha'nqrwpon.
\v 16 \v 17 Kai` ho'te Heisj^lqen Heis Hoi^kon Hapo` tou^ Ho'clou, Hepjrw'twn Hauto`n hoi maqjtai` Hautou^ tj`n parabolj'n.
\v 18 kai` le'gei Hautoi^s, hOu'tws kai` humei^s Hasu'netoi' Heste? Hou noei^te ho'ti pa^n to` He'xwqen Heisporeuo'menon Heis to`n Ha'nqrwpon Hou du'natai Hauto`n koinw^sai
\v 19 ho'ti Houk Heisporeu'etai Hautou^ Heis tj`n kardi'an Hall@ Heis tj`n koili'an, kai` Heis to`n Hafedrw^na Hekporeu'etai, kaqari'zwn pa'nta ta` brw'mata?
\v 20 He'legen de` ho'ti To` Hek tou^ Hanqrw'pou Hekporeuo'menon, Hekei^no koinoi^ to`n Ha'nqrwpon.
\v 21 He'swqen ga`r Hek tj^s kardi'as tw^n Hanqrw'pwn hoi dialogismoi` hoi kakoi` Hekporeu'ontai, pornei^ai, klopai', fo'noi,
\v 22 moicei^ai, pleonexi'ai, ponjri'ai, do'los, Hase'lgeia, Hofqalmo`s ponjro's, blasfjmi'a, huperjfani'a, Hafrosu'nj;
\v 23 pa'nta tau^ta ta` ponjra` He'swqen Hekporeu'etai kai` koinoi^ to`n Ha'nqrwpon.
\v 24 HEkei^qen de` Hanasta`s Hapj^lqen Heis ta` ho'ria Tu'rou. kai` Heiselqw`n Heis Hoiki'an Houde'na Hj'qelen gnw^nai, kai` Houk Hjdunj'qj laqei^n;
\v 25 Hall@ Heuqu`s Hakou'sasa gunj` peri` Hautou^, hj^s Hei^cen to` quga'trion Hautj^s pneu^ma Haka'qarton, Helqou^sa prose'pesen pro`s tou`s po'das Hautou^;
\v 26 hj de` gunj` Hj^n hElljni's, Surofoini'kissa tw_^ ge'nei; kai` Hjrw'ta Hauto`n hi'na to` daimo'nion Hekba'lj_ Hek tj^s qugatro`s Hautj^s.
\v 27 kai` He'legen Hautj_^, HA'fes prw^ton cortasqj^nai ta` te'kna, Hou ga'r Hestin kalo`n labei^n to`n Ha'rton tw^n te'knwn kai` toi^s kunari'ois balei^n.
\v 28 hj de` Hapekri'qj kai` le'gei Hautw_^, Ku'rie, kai` ta` kuna'ria hupoka'tw tj^s trape'zjs Hesqi'ousin Hapo` tw^n yici'wn tw^n paidi'wn.
\v 29 kai` Hei^pen Hautj_^, Dia` tou^ton to`n lo'gon hu'page, Hexelj'luqen Hek tj^s qugatro's sou to` daimo'nion.
\v 30 kai` Hapelqou^sa Heis to`n Hoi^kon Hautj^s heu^ren to` paidi'on bebljme'non Hepi` tj`n kli'njn kai` to` daimo'nion Hexeljluqo's.
\v 31 Kai` pa'lin Hexelqw`n Hek tw^n hori'wn Tu'rou Hj^lqen dia` Sidw^nos Heis tj`n qa'lassan tj^s Galilai'as Hana` me'son tw^n hori'wn Dekapo'lews.
\v 32 kai` fe'rousin Hautw_^ kwfo`n kai` mogila'lon kai` parakalou^sin Hauto`n hi'na Hepiqj_^ Hautw_^ tj`n cei^ra.
\v 33 kai` Hapolabo'menos Hauto`n Hapo` tou^ Ho'clou kat@ Hidi'an He'balen tou`s daktu'lous Hautou^ Heis ta` Hw^ta Hautou^ kai` ptu'sas hj'yato tj^s glw'ssjs Hautou^,
\v 34 kai` Hanable'yas Heis to`n Hourano`n Heste'naxen kai` le'gei Hautw_^, Effaqa, ho' Hestin, Dianoi'cqjti.
\v 35 kai` [Heuqe'ws] Hjnoi'gjsan Hautou^ hai Hakoai', kai` Helu'qj ho desmo`s tj^s glw'ssjs Hautou^ kai` Hela'lei Horqw^s.
\v 36 kai` diestei'lato Hautoi^s hi'na mjdeni` le'gwsin; ho'son de` Hautoi^s dieste'lleto, Hautoi` ma^llon perisso'teron Hekj'russon.
\v 37 kai` huperperissw^s Hexeplj'ssonto le'gontes, Kalw^s pa'nta pepoi'jken, kai` tou`s kwfou`s poiei^ Hakou'ein kai` [tou`s] Hala'lous lalei^n.

\c 8 
\v 1 HEn Hekei'nais tai^s hjme'rais pa'lin pollou^ Ho'clou Ho'ntos kai` mj` Heco'ntwn ti' fa'gwsin, proskalesa'menos tou`s maqjta`s le'gei Hautoi^s,
\v 2 Splagcni'zomai Hepi` to`n Ho'clon, ho'ti Hj'dj hjme'rai trei^s prosme'nousi'n moi kai` Houk He'cousin ti' fa'gwsin;
\v 3 kai` Hea`n Hapolu'sw Hautou`s nj'steis Heis Hoi^kon Hautw^n, Hekluqj'sontai Hen tj_^ hodw_^; kai' tines Hautw^n Hapo` makro'qen hj'kasin.
\v 4 kai` Hapekri'qjsan Hautw_^ hoi maqjtai` Hautou^ ho'ti Po'qen tou'tous dunj'setai' tis hw^de corta'sai Ha'rtwn Hep@ Herjmi'as?
\v 5 kai` Hjrw'ta Hautou's, Po'sous He'cete Ha'rtous? hoi de` Hei^pan, hEpta'.
\v 6 kai` paragge'llei tw_^ Ho'clw_ Hanapesei^n Hepi` tj^s gj^s; kai` labw`n tou`s hepta` Ha'rtous Heucaristj'sas He'klasen kai` Hedi'dou toi^s maqjtai^s Hautou^ hi'na paratiqw^sin, kai` pare'qjkan tw_^ Ho'clw_.
\v 7 kai` Hei^con Hicqu'dia Holi'ga; kai` Heulogj'sas Hauta` Hei^pen kai` tau^ta paratiqe'nai.
\v 8 kai` He'fagon kai` Hecorta'sqjsan, kai` Hj^ran perisseu'mata klasma'twn hepta` spuri'das.
\v 9 Hj^san de` hws tetrakisci'lioi. kai` Hape'lusen Hautou's.
\v 10 Kai` Heuqu`s Hemba`s Heis to` ploi^on meta` tw^n maqjtw^n Hautou^ Hj^lqen Heis ta` me'rj Dalmanouqa'.
\v 11 Kai` Hexj^lqon hoi Farisai^oi kai` Hj'rxanto suzjtei^n Hautw_^, zjtou^ntes par@ Hautou^ sjmei^on Hapo` tou^ Houranou^, peira'zontes Hauto'n.
\v 12 kai` Hanastena'xas tw_^ pneu'mati Hautou^ le'gei, Ti' hj genea` hau'tj zjtei^ sjmei^on? Hamj`n le'gw humi^n, Hei doqj'setai tj_^ genea_^ tau'tj_ sjmei^on.
\v 13 kai` Hafei`s Hautou`s pa'lin Hemba`s Hapj^lqen Heis to` pe'ran.
\v 14 Kai` Hepela'qonto labei^n Ha'rtous kai` Hei mj` he'na Ha'rton Houk Hei^con meq@ heautw^n Hen tw_^ ploi'w_.
\v 15 kai` dieste'lleto Hautoi^s le'gwn, hOra^te, ble'pete Hapo` tj^s zu'mjs tw^n Farisai'wn kai` tj^s zu'mjs hJrw_'dou.
\v 16 kai` dielogi'zonto pro`s Hallj'lous ho'ti HAr'tous Houk He'cousin.
\v 17 kai` gnou`s le'gei Hautoi^s, Ti' dialogi'zesqe ho'ti Ha'rtous Houk He'cete? Hou'pw noei^te Houde` suni'ete? pepwrwme'njn He'cete tj`n kardi'an humw^n?
\v 18 Hofqalmou`s He'contes Hou ble'pete kai` Hw^ta He'contes Houk Hakou'ete? kai` Hou mnjmoneu'ete,
\v 19 ho'te tou`s pe'nte Ha'rtous He'klasa Heis tou`s pentakiscili'ous, po'sous kofi'nous klasma'twn plj'reis Hj'rate? le'gousin Hautw_^, Dw'deka.
\v 20 hO'te tou`s hepta` Heis tou`s tetrakiscili'ous, po'swn spuri'dwn pljrw'mata klasma'twn Hj'rate? kai` le'gousin [Hautw_^], hEpta'.
\v 21 kai` He'legen Hautoi^s, HOu'pw suni'ete?
\v 22 Kai` He'rcontai Heis Bjqsai"da'n. kai` fe'rousin Hautw_^ tuflo`n kai` parakalou^sin Hauto`n hi'na Hautou^ ha'yjtai.
\v 23 kai` Hepilabo'menos tj^s ceiro`s tou^ tuflou^ Hexj'negken Hauto`n He'xw tj^s kw'mjs kai` ptu'sas Heis ta` Ho'mmata Hautou^, Hepiqei`s ta`s cei^ras Hautw_^ Hepjrw'ta Hauto'n, HEi' ti ble'peis?
\v 24 kai` Hanable'yas He'legen, Ble'pw tou`s Hanqrw'pous ho'ti hws de'ndra horw^ peripatou^ntas.
\v 25 Hei^ta pa'lin Hepe'qjken ta`s cei^ras Hepi` tou`s Hofqalmou`s Hautou^, kai` die'bleyen kai` Hapekate'stj kai` Hene'blepen tjlaugw^s ha'panta.
\v 26 kai` Hape'steilen Hauto`n Heis Hoi^kon Hautou^ le'gwn, Mjde` Heis tj`n kw'mjn Heise'lqj_s.
\v 27 Kai` Hexj^lqen ho HIjsou^s kai` hoi maqjtai` Hautou^ Heis ta`s kw'mas Kaisarei'as tj^s Fili'ppou; kai` Hen tj_^ hodw_^ Hepjrw'ta tou`s maqjta`s Hautou^ le'gwn Hautoi^s, Ti'na me le'gousin hoi Ha'nqrwpoi Hei^nai?
\v 28 hoi de` Hei^pan Hautw_^ le'gontes [ho'ti] HIwa'nnjn to`n baptistj'n, kai` Ha'lloi, HJli'an, Ha'lloi de` ho'ti hei^s tw^n profjtw^n.
\v 29 kai` Hauto`s Hepjrw'ta Hautou's, hUmei^s de` ti'na me le'gete Hei^nai? Hapokriqei`s ho Pe'tros le'gei Hautw_^, Su` Hei^ ho Cristo's.
\v 30 kai` Hepeti'mjsen Hautoi^s hi'na mjdeni` le'gwsin peri` Hautou^.
\v 31 Kai` Hj'rxato dida'skein Hautou`s ho'ti dei^ to`n huio`n tou^ Hanqrw'pou polla` paqei^n kai` Hapodokimasqj^nai hupo` tw^n presbute'rwn kai` tw^n Harciere'wn kai` tw^n grammate'wn kai` Hapoktanqj^nai kai` meta` trei^s hjme'ras Hanastj^nai;
\v 32 kai` parrjsi'a_ to`n lo'gon Hela'lei. kai` proslabo'menos ho Pe'tros Hauto`n Hj'rxato Hepitima^n Hautw_^.
\v 33 ho de` Hepistrafei`s kai` Hidw`n tou`s maqjta`s Hautou^ Hepeti'mjsen Pe'trw_ kai` le'gei, hU'page Hopi'sw mou, Satana^, ho'ti Hou fronei^s ta` tou^ qeou^ Halla` ta` tw^n Hanqrw'pwn.
\v 34 Kai` proskalesa'menos to`n Ho'clon su`n toi^s maqjtai^s Hautou^ Hei^pen Hautoi^s, HEi' tis qe'lei Hopi'sw mou Hakolouqei^n, Haparnjsa'sqw heauto`n kai` Hara'tw to`n stauro`n Hautou^ kai` Hakolouqei'tw moi.
\v 35 ho`s ga`r Hea`n qe'lj_ tj`n yucj`n Hautou^ sw^sai Hapole'sei Hautj'n; ho`s d@ Ha`n Hapole'sei tj`n yucj`n Hautou^ he'neken Hemou^ kai` tou^ Heuaggeli'ou sw'sei Hautj'n.
\v 36 ti' ga`r Hwfelei^ Ha'nqrwpon kerdj^sai to`n ko'smon ho'lon kai` zjmiwqj^nai tj`n yucj`n Hautou^?
\v 37 ti' ga`r doi^ Ha'nqrwpos Hanta'llagma tj^s yucj^s Hautou^?
\v 38 ho`s ga`r Hea`n Hepaiscunqj_^ me kai` tou`s Hemou`s lo'gous Hen tj_^ genea_^ tau'tj_ tj_^ moicali'di kai` hamartwlw_^, kai` ho huio`s tou^ Hanqrw'pou Hepaiscunqj'setai Hauto`n, ho'tan He'lqj_ Hen tj_^ do'xj_ tou^ patro`s Hautou^ meta` tw^n Hagge'lwn tw^n hagi'wn.

\c 9 
\v 1 Kai` He'legen Hautoi^s, HAmj`n le'gw humi^n ho'ti Heisi'n tines hw^de tw^n hestjko'twn hoi'tines Hou mj` geu'swntai qana'tou he'ws Ha`n Hi'dwsin tj`n basilei'an tou^ qeou^ Heljluqui^an Hen duna'mei.
\v 2 Kai` meta` hjme'ras he`x paralamba'nei ho HIjsou^s to`n Pe'tron kai` to`n HIa'kwbon kai` to`n HIwa'nnjn kai` Hanafe'rei Hautou`s Heis Ho'ros huyjlo`n kat@ Hidi'an mo'nous. kai` metemorfw'qj He'mprosqen Hautw^n,
\v 3 kai` ta` hima'tia Hautou^ Hege'neto sti'lbonta leuka` li'an hoi^a gnafeu`s Hepi` tj^s gj^s Hou du'natai hou'tws leuka^nai.
\v 4 kai` Hw'fqj Hautoi^s HJli'as su`n Mwu"sei^, kai` Hj^san sullalou^ntes tw_^ HIjsou^.
\v 5 kai` Hapokriqei`s ho Pe'tros le'gei tw_^ HIjsou^, hRabbi', kalo'n Hestin hjma^s hw^de Hei^nai, kai` poij'swmen trei^s skjna's, soi` mi'an kai` Mwu"sei^ mi'an kai` HJli'a_ mi'an.
\v 6 Hou ga`r Hj_'dei ti' Hapokriqj_^ He'kfoboi ga`r Hege'nonto.
\v 7 kai` Hege'neto nefe'lj Hepiskia'zousa Hautoi^s, kai` Hege'neto fwnj` Hek tj^s nefe'ljs, hOu^to's Hestin ho huio's mou ho Hagapjto's, Hakou'ete Hautou^.
\v 8 kai` Hexa'pina peribleya'menoi Houke'ti Houde'na Hei^don Halla` to`n HIjsou^n mo'non meq@ heautw^n.
\v 9 Kai` katabaino'ntwn Hautw^n Hek tou^ Ho'rous diestei'lato Hautoi^s hi'na mjdeni` ha` Hei^don dijgj'swntai, Hei mj` ho'tan ho huio`s tou^ Hanqrw'pou Hek nekrw^n Hanastj_^.
\v 10 kai` to`n lo'gon Hekra'tjsan pro`s heautou`s suzjtou^ntes ti' Hestin to` Hek nekrw^n Hanastj^nai.
\v 11 kai` Hepjrw'twn Hauto`n le'gontes, hO'ti le'gousin hoi grammatei^s ho'ti HJli'an dei^ Helqei^n prw^ton?
\v 12 ho de` He'fj Hautoi^s, HJli'as me`n Helqw`n prw^ton Hapokaqista'nei pa'nta; kai` pw^s ge'graptai Hepi` to`n huio`n tou^ Hanqrw'pou hi'na polla` pa'qj_ kai` Hexoudenjqj_^?
\v 13 Halla` le'gw humi^n ho'ti kai` HJli'as Helj'luqen, kai` Hepoi'jsan Hautw_^ ho'sa Hj'qelon, kaqw`s ge'graptai Hep@ Hauto'n.
\v 14 Kai` Helqo'ntes pro`s tou`s maqjta`s Hei^don Ho'clon polu`n peri` Hautou`s kai` grammatei^s suzjtou^ntas pro`s Hautou's.
\v 15 kai` Heuqu`s pa^s ho Ho'clos Hido'ntes Hauto`n Hexeqambj'qjsan kai` prostre'contes Hjspa'zonto Hauto'n.
\v 16 kai` Hepjrw'tjsen Hautou's, Ti' suzjtei^te pro`s Hautou's?
\v 17 kai` Hapekri'qj Hautw_^ hei^s Hek tou^ Ho'clou, Dida'skale, Hj'negka to`n huio'n mou pro`s se', He'conta pneu^ma Ha'lalon;
\v 18 kai` ho'pou Hea`n Hauto`n katala'bj_ hrj'ssei Hauto'n, kai` Hafri'zei kai` tri'zei tou`s Hodo'ntas kai` xjrai'netai; kai` Hei^pa toi^s maqjtai^s sou hi'na Hauto` Hekba'lwsin, kai` Houk Hi'scusan.
\v 19 ho de` Hapokriqei`s Hautoi^s le'gei, HW^ genea` Ha'pistos, he'ws po'te pro`s huma^s He'somai? he'ws po'te Hane'xomai humw^n? fe'rete Hauto`n pro's me.
\v 20 kai` Hj'negkan Hauto`n pro`s Hauto'n. kai` Hidw`n Hauto`n to` pneu^ma Heuqu`s sunespa'raxen Hauto'n, kai` pesw`n Hepi` tj^s gj^s Hekuli'eto Hafri'zwn.
\v 21 kai` Hepjrw'tjsen to`n pate'ra Hautou^, Po'sos cro'nos Hesti`n hws tou^to ge'gonen Hautw_^? ho de` Hei^pen, HEk paidio'qen;
\v 22 kai` polla'kis kai` Heis pu^r Hauto`n He'balen kai` Heis hu'data hi'na Hapole'sj_ Hauto'n; Hall@ Hei' ti du'nj_, boj'qjson hjmi^n splagcnisqei`s Hef@ hjma^s.
\v 23 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautw_^, To` HEi du'nj_, pa'nta dunata` tw_^ pisteu'onti.
\v 24 Heuqu`s kra'xas ho patj`r tou^ paidi'ou He'legen, Pisteu'w; boj'qei mou tj_^ Hapisti'a_.
\v 25 Hidw`n de` ho HIjsou^s ho'ti Hepisuntre'cei Ho'clos, Hepeti'mjsen tw_^ pneu'mati tw_^ Hakaqa'rtw_ le'gwn Hautw_^, To` Ha'lalon kai` kwfo`n pneu^ma, Hegw` Hepita'ssw soi, He'xelqe Hex Hautou^ kai` mjke'ti Heise'lqj_s Heis Hauto'n.
\v 26 kai` kra'xas kai` polla` spara'xas Hexj^lqen; kai` Hege'neto hwsei` nekro's, hw'ste tou`s pollou`s le'gein ho'ti Hape'qanen.
\v 27 ho de` HIjsou^s kratj'sas tj^s ceiro`s Hautou^ Hj'geiren Hauto'n, kai` Hane'stj.
\v 28 kai` Heiselqo'ntos Hautou^ Heis Hoi^kon hoi maqjtai` Hautou^ kat@ Hidi'an Hepjrw'twn Hauto'n, hO'ti hjmei^s Houk Hjdunj'qjmen Hekbalei^n Hauto'?
\v 29 kai` Hei^pen Hautoi^s, Tou^to to` ge'nos Hen Houdeni` du'natai Hexelqei^n Hei mj` Hen proseucj_^.
\v 30 KHakei^qen Hexelqo'ntes pareporeu'onto dia` tj^s Galilai'as, kai` Houk Hj'qelen hi'na tis gnoi^;
\v 31 Hedi'dasken ga`r tou`s maqjta`s Hautou^ kai` He'legen Hautoi^s ho'ti hO huio`s tou^ Hanqrw'pou paradi'dotai Heis cei^ras Hanqrw'pwn, kai` Hapoktenou^sin Hauto'n, kai` Hapoktanqei`s meta` trei^s hjme'ras Hanastj'setai.
\v 32 hoi de` Hjgno'oun to` hrj^ma, kai` Hefobou^nto Hauto`n Heperwtj^sai.
\v 33 Kai` Hj^lqon Heis Kafarnaou'm. kai` Hen tj_^ Hoiki'a_ geno'menos Hepjrw'ta Hautou's, Ti' Hen tj_^ hodw_^ dielogi'zesqe?
\v 34 hoi de` Hesiw'pwn, pro`s Hallj'lous ga`r diele'cqjsan Hen tj_^ hodw_^ ti's mei'zwn.
\v 35 kai` kaqi'sas Hefw'njsen tou`s dw'deka kai` le'gei Hautoi^s, HEi' tis qe'lei prw^tos Hei^nai, He'stai pa'ntwn He'scatos kai` pa'ntwn dia'konos.
\v 36 kai` labw`n paidi'on He'stjsen Hauto` Hen me'sw_ Hautw^n kai` Henagkalisa'menos Hauto` Hei^pen Hautoi^s,
\v 37 hO`s Ha`n he`n tw^n toiou'twn paidi'wn de'xjtai Hepi` tw_^ Hono'mati' mou, Heme` de'cetai; kai` ho`s Ha`n Heme` de'cjtai, Houk Heme` de'cetai Halla` to`n Hapostei'lanta' me.
\v 38 HE'fj Hautw_^ ho HIwa'nnjs, Dida'skale, Hei'dome'n tina Hen tw_^ Hono'mati' sou Hekba'llonta daimo'nia, kai` Hekwlu'omen Hauto'n, ho'ti Houk Hjkolou'qei hjmi^n.
\v 39 ho de` HIjsou^s Hei^pen, Mj` kwlu'ete Hauto'n. Houdei`s ga'r Hestin ho`s poij'sei du'namin Hepi` tw_^ Hono'mati' mou kai` dunj'setai tacu` kakologj^sai' me;
\v 40 ho`s ga`r Houk He'stin kaq@ hjmw^n, hupe`r hjmw^n Hestin.
\v 41 hO`s ga`r Ha`n poti'sj_ huma^s potj'rion hu'datos Hen Hono'mati ho'ti Cristou^ Heste, Hamj`n le'gw humi^n ho'ti Hou mj` Hapole'sj_ to`n misqo`n Hautou^.
\v 42 Kai` ho`s Ha`n skandali'sj_ he'na tw^n mikrw^n tou'twn tw^n pisteuo'ntwn [Heis Heme'], kalo'n Hestin Hautw_^ ma^llon Hei peri'keitai mu'los Honiko`s peri` to`n tra'cjlon Hautou^ kai` be'bljtai Heis tj`n qa'lassan.
\v 43 Kai` Hea`n skandali'zj_ se hj cei'r sou, Hapo'koyon Hautj'n; kalo'n Hesti'n se kullo`n Heiselqei^n Heis tj`n zwj`n Hj` ta`s du'o cei^ras He'conta Hapelqei^n Heis tj`n ge'ennan, Heis to` pu^r to` Ha'sbeston.
\v 44 \v 45 kai` Hea`n ho pou's sou skandali'zj_ se, Hapo'koyon Hauto'n; kalo'n Hesti'n se Heiselqei^n Heis tj`n zwj`n cwlo`n Hj` tou`s du'o po'das He'conta bljqj^nai Heis tj`n ge'ennan.
\v 46 \v 47 kai` Hea`n ho Hofqalmo's sou skandali'zj_ se, He'kbale Hauto'n; kalo'n se' Hestin mono'fqalmon Heiselqei^n Heis tj`n basilei'an tou^ qeou^ Hj` du'o Hofqalmou`s He'conta bljqj^nai Heis tj`n ge'ennan,
\v 48 ho'pou ho skw'ljx Hautw^n Hou teleuta_^ kai` to` pu^r Hou sbe'nnutai.
\v 49 pa^s ga`r puri` halisqj'setai.
\v 50 Kalo`n to` ha'las; Hea`n de` to` ha'las Ha'nalon ge'njtai, Hen ti'ni Hauto` Hartu'sete? He'cete Hen heautoi^s ha'la kai` Heirjneu'ete Hen Hallj'lois.

\c 10 
\v 1 Kai` Hekei^qen Hanasta`s He'rcetai Heis ta` ho'ria tj^s HIoudai'as [kai`] pe'ran tou^ HIorda'nou, kai` sumporeu'ontai pa'lin Ho'cloi pro`s Hauto'n, kai` hws Heiw'qei pa'lin Hedi'dasken Hautou's.
\v 2 kai` proselqo'ntes Farisai^oi Hepjrw'twn Hauto`n Hei He'xestin Handri` gunai^ka Hapolu^sai, peira'zontes Hauto'n.
\v 3 ho de` Hapokriqei`s Hei^pen Hautoi^s, Ti' humi^n Henetei'lato Mwu"sj^s?
\v 4 hoi de` Hei^pan, HEpe'treyen Mwu"sj^s bibli'on Hapostasi'ou gra'yai kai` Hapolu^sai.
\v 5 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, Pro`s tj`n skljrokardi'an humw^n He'grayen humi^n tj`n Hentolj`n tau'tjn.
\v 6 Hapo` de` Harcj^s kti'sews Ha'rsen kai` qj^lu Hepoi'jsen Hautou's;
\v 7 he'neken tou'tou katalei'yei Ha'nqrwpos to`n pate'ra Hautou^ kai` tj`n mjte'ra [kai` proskolljqj'setai pro`s tj`n gunai^ka Hautou^],
\v 8 kai` He'sontai hoi du'o Heis sa'rka mi'an; hw'ste Houke'ti Heisi`n du'o Halla` mi'a sa'rx.
\v 9 ho` Hou^n ho qeo`s sune'zeuxen Ha'nqrwpos mj` cwrize'tw.
\v 10 Kai` Heis tj`n Hoiki'an pa'lin hoi maqjtai` peri` tou'tou Hepjrw'twn Hauto'n.
\v 11 kai` le'gei Hautoi^s, hO`s Ha`n Hapolu'sj_ tj`n gunai^ka Hautou^ kai` gamj'sj_ Ha'lljn moica^tai Hep@ Hautj'n;
\v 12 kai` Hea`n Hautj` Hapolu'sasa to`n Ha'ndra Hautj^s gamj'sj_ Ha'llon moica^tai.
\v 13 Kai` prose'feron Hautw_^ paidi'a hi'na Hautw^n ha'yjtai; hoi de` maqjtai` Hepeti'mjsan Hautoi^s.
\v 14 Hidw`n de` ho HIjsou^s Hjgana'ktjsen kai` Hei^pen Hautoi^s, HA'fete ta` paidi'a He'rcesqai pro's me, mj` kwlu'ete Hauta', tw^n ga`r toiou'twn Hesti`n hj basilei'a tou^ qeou^.
\v 15 Hamj`n le'gw humi^n, ho`s Ha`n mj` de'xjtai tj`n basilei'an tou^ qeou^ hws paidi'on, Hou mj` Heise'lqj_ Heis Hautj'n.
\v 16 kai` Henagkalisa'menos Hauta` kateulo'gei tiqei`s ta`s cei^ras Hep@ Hauta'.
\v 17 Kai` Hekporeuome'nou Hautou^ Heis hodo`n prosdramw`n hei^s kai` gonupetj'sas Hauto`n Hepjrw'ta Hauto'n, Dida'skale Hagaqe', ti' poij'sw hi'na zwj`n Haiw'nion kljronomj'sw?
\v 18 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautw_^, Ti' me le'geis Hagaqo'n? Houdei`s Hagaqo`s Hei mj` hei^s ho qeo's.
\v 19 ta`s Hentola`s Hoi^das; Mj` foneu'sj_s, Mj` moiceu'sj_s, Mj` kle'yj_s Mj` yeudomarturj'sj_s, Mj` Haposterj'sj_s, Ti'ma to`n pate'ra sou kai` tj`n mjte'ra.
\v 20 ho de` He'fj Hautw_^, Dida'skale, tau^ta pa'nta Hefulaxa'mjn Hek neo'tjto's mou.
\v 21 ho de` HIjsou^s Hemble'yas Hautw_^ Hjga'pjsen Hauto`n kai` Hei^pen Hautw_^, hE'n se husterei^; hu'page, ho'sa He'ceis pw'ljson kai` do`s [toi^s] ptwcoi^s, kai` he'xeis qjsauro`n Hen Houranw_^, kai` deu^ro Hakolou'qei moi.
\v 22 ho de` stugna'sas Hepi` tw_^ lo'gw_ Hapj^lqen lupou'menos; Hj^n ga`r He'cwn ktj'mata polla'.
\v 23 Kai` peribleya'menos ho HIjsou^s le'gei toi^s maqjtai^s Hautou^, Pw^s dusko'lws hoi ta` crj'mata He'contes Heis tj`n basilei'an tou^ qeou^ Heiseleu'sontai.
\v 24 hoi de` maqjtai` Heqambou^nto Hepi` toi^s lo'gois Hautou^. ho de` HIjsou^s pa'lin Hapokriqei`s le'gei Hautoi^s, Te'kna, pw^s du'skolo'n Hestin Heis tj`n basilei'an tou^ qeou^ Heiselqei^n;
\v 25 Heukopw'tero'n Hestin ka'mjlon dia` [tj^s] trumalia^s [tj^s] hrafi'dos dielqei^n Hj` plou'sion Heis tj`n basilei'an tou^ qeou^ Heiselqei^n.
\v 26 hoi de` perissw^s Hexeplj'ssonto le'gontes pro`s heautou's, Kai` ti's du'natai swqj^nai?
\v 27 Hemble'yas Hautoi^s ho HIjsou^s le'gei, Para` Hanqrw'pois Hadu'naton, Hall@ Hou para` qew_^; pa'nta ga`r dunata` para` tw_^ qew_^.
\v 28 HJr'xato le'gein ho Pe'tros Hautw_^, HIdou` hjmei^s Hafj'kamen pa'nta kai` Hjkolouqj'kame'n soi.
\v 29 He'fj ho HIjsou^s, HAmj`n le'gw humi^n, Houdei's Hestin ho`s Hafj^ken Hoiki'an Hj` Hadelfou`s Hj` Hadelfa`s Hj` mjte'ra Hj` pate'ra Hj` te'kna Hj` Hagrou`s he'neken Hemou^ kai` he'neken tou^ Heuaggeli'ou,
\v 30 Hea`n mj` la'bj_ hekatontaplasi'ona nu^n Hen tw_^ kairw_^ tou'tw_ Hoiki'as kai` Hadelfou`s kai` Hadelfa`s kai` mjte'ras kai` te'kna kai` Hagrou`s meta` diwgmw^n, kai` Hen tw_^ Haiw^ni tw_^ Hercome'nw_ zwj`n Haiw'nion.
\v 31 polloi` de` He'sontai prw^toi He'scatoi kai` [hoi] He'scatoi prw^toi.
\v 32 HJ^san de` Hen tj_^ hodw_^ Hanabai'nontes Heis hIeroso'luma, kai` Hj^n proa'gwn Hautou`s ho HIjsou^s, kai` Heqambou^nto hoi de` Hakolouqou^ntes Hefobou^nto. kai` paralabw`n pa'lin tou`s dw'deka Hj'rxato Hautoi^s le'gein ta` me'llonta Hautw_^ sumbai'nein,
\v 33 ho'ti HIdou` Hanabai'nomen Heis hIeroso'luma, kai` ho huio`s tou^ Hanqrw'pou paradoqj'setai toi^s Harciereu^sin kai` toi^s grammateu^sin kai` katakrinou^sin Hauto`n qana'tw_ kai` paradw'sousin Hauto`n toi^s He'qnesin
\v 34 kai` Hempai'xousin Hautw_^ kai` Hemptu'sousin Hautw_^ kai` mastigw'sousin Hauto`n kai` Hapoktenou^sin, kai` meta` trei^s hjme'ras Hanastj'setai.
\v 35 Kai` prosporeu'ontai Hautw_^ HIa'kwbos kai` HIwa'nnjs hoi huioi` Zebedai'ou le'gontes Hautw_^, Dida'skale, qe'lomen hi'na ho` Hea`n Haitj'swme'n se poij'sj_s hjmi^n.
\v 36 ho de` Hei^pen Hautoi^s, Ti' qe'lete' [me] poij'sw humi^n?
\v 37 hoi de` Hei^pan Hautw_^, Do`s hjmi^n hi'na hei^s sou Hek dexiw^n kai` hei^s Hex Haristerw^n kaqi'swmen Hen tj_^ do'xj_ sou.
\v 38 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, HOuk Hoi'date ti' Haitei^sqe. du'nasqe piei^n to` potj'rion ho` Hegw` pi'nw Hj` to` ba'ptisma ho` Hegw` bapti'zomai baptisqj^nai?
\v 39 hoi de` Hei^pan Hautw_^, Duna'meqa. ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, To` potj'rion ho` Hegw` pi'nw pi'esqe kai` to` ba'ptisma ho` Hegw` bapti'zomai baptisqj'sesqe,
\v 40 to` de` kaqi'sai Hek dexiw^n mou Hj` Hex Heuwnu'mwn Houk He'stin Hemo`n dou^nai, Hall@ hoi^s hjtoi'mastai.
\v 41 Kai` Hakou'santes hoi de'ka Hj'rxanto Haganaktei^n peri` HIakw'bou kai` HIwa'nnou.
\v 42 kai` proskalesa'menos Hautou`s ho HIjsou^s le'gei Hautoi^s, HOi'date ho'ti hoi dokou^ntes Ha'rcein tw^n Heqnw^n katakurieu'ousin Hautw^n kai` hoi mega'loi Hautw^n katexousia'zousin Hautw^n.
\v 43 Houc hou'tws de' Hestin Hen humi^n, Hall@ ho`s Ha`n qe'lj_ me'gas gene'sqai Hen humi^n, He'stai humw^n dia'konos,
\v 44 kai` ho`s Ha`n qe'lj_ Hen humi^n Hei^nai prw^tos He'stai pa'ntwn dou^los;
\v 45 kai` ga`r ho huio`s tou^ Hanqrw'pou Houk Hj^lqen diakonjqj^nai Halla` diakonj^sai kai` dou^nai tj`n yucj`n Hautou^ lu'tron Hanti` pollw^n.
\v 46 Kai` He'rcontai Heis HIericw'. kai` Hekporeuome'nou Hautou^ Hapo` HIericw` kai` tw^n maqjtw^n Hautou^ kai` Ho'clou hikanou^ ho huio`s Timai'ou Bartimai^os, tuflo`s prosai'tjs, Heka'qjto para` tj`n hodo'n.
\v 47 kai` Hakou'sas ho'ti HIjsou^s ho Nazarjno's Hestin Hj'rxato kra'zein kai` le'gein, hUie` Daui`d HIjsou^, Hele'jso'n me.
\v 48 kai` Hepeti'mwn Hautw_^ polloi` hi'na siwpj'sj_; ho de` pollw_^ ma^llon He'krazen, hUie` Daui'd, Hele'jso'n me.
\v 49 kai` sta`s ho HIjsou^s Hei^pen, Fwnj'sate Hauto'n. kai` fwnou^sin to`n tuflo`n le'gontes Hautw_^, Qa'rsei, He'geire, fwnei^ se.
\v 50 ho de` Hapobalw`n to` hima'tion Hautou^ Hanapjdj'sas Hj^lqen pro`s to`n HIjsou^n.
\v 51 kai` Hapokriqei`s Hautw_^ ho HIjsou^s Hei^pen, Ti' soi qe'leis poij'sw? ho de` tuflo`s Hei^pen Hautw_^, Rabbouni, hi'na Hanable'yw.
\v 52 kai` ho HIjsou^s Hei^pen Hautw_^, hU'page, hj pi'stis sou se'swke'n se. kai` Heuqu`s Hane'bleyen kai` Hjkolou'qei Hautw_^ Hen tj_^ hodw_^.

\c 11 
\v 1 Kai` ho'te Heggi'zousin Heis hIeroso'luma Heis Bjqfagj` kai` Bjqani'an pro`s to` HOro's tw^n HElaiw^n, Haposte'llei du'o tw^n maqjtw^n Hautou^
\v 2 kai` le'gei Hautoi^s, hUpa'gete Heis tj`n kw'mjn tj`n kate'nanti humw^n, kai` Heuqu`s Heisporeuo'menoi Heis Hautj`n heurj'sete pw^lon dedeme'non Hef@ ho`n Houdei`s Hou'pw Hanqrw'pwn Heka'qisen; lu'sate Hauto`n kai` fe'rete.
\v 3 kai` Hea'n tis humi^n Hei'pj_, Ti' poiei^te tou^to? Hei'pate, hO ku'rios Hautou^ crei'an He'cei, kai` Heuqu`s Hauto`n Haposte'llei pa'lin hw^de.
\v 4 kai` Hapj^lqon kai` heu^ron pw^lon dedeme'non pro`s qu'ran He'xw Hepi` tou^ Hamfo'dou kai` lu'ousin Hauto'n.
\v 5 kai' tines tw^n Hekei^ hestjko'twn He'legon Hautoi^s, Ti' poiei^te lu'ontes to`n pw^lon?
\v 6 hoi de` Hei^pan Hautoi^s kaqw`s Hei^pen ho HIjsou^s, kai` Hafj^kan Hautou's.
\v 7 kai` fe'rousin to`n pw^lon pro`s to`n HIjsou^n kai` Hepiba'llousin Hautw_^ ta` hima'tia Hautw^n, kai` Heka'qisen Hep@ Hauto'n.
\v 8 kai` polloi` ta` hima'tia Hautw^n He'strwsan Heis tj`n hodo'n, Ha'lloi de` stiba'das ko'yantes Hek tw^n Hagrw^n.
\v 9 kai` hoi proa'gontes kai` hoi Hakolouqou^ntes He'krazon, 		
		hWsanna'; 
			HEulogjme'nos ho Herco'menos Hen Hono'mati kuri'ou;
\v 10 HEulogjme'nj hj Hercome'nj basilei'a tou^ patro`s hjmw^n Daui'd; 		
		hWsanna` Hen toi^s huyi'stois.
\v 11 Kai` Heisj^lqen Heis hIeroso'luma Heis to` hiero'n kai` peribleya'menos pa'nta, Hoyi'as Hj'dj Hou'sjs tj^s hw'ras, Hexj^lqen Heis Bjqani'an meta` tw^n dw'deka.
\v 12 Kai` tj_^ Hepau'rion Hexelqo'ntwn Hautw^n Hapo` Bjqani'as Hepei'nasen.
\v 13 kai` Hidw`n sukj^n Hapo` makro'qen He'cousan fu'lla Hj^lqen, Hei Ha'ra ti heurj'sei Hen Hautj_^, kai` Helqw`n Hep@ Hautj`n Houde`n heu^ren Hei mj` fu'lla; ho ga`r kairo`s Houk Hj^n su'kwn.
\v 14 kai` Hapokriqei`s Hei^pen Hautj_^, Mjke'ti Heis to`n Haiw^na Hek sou^ mjdei`s karpo`n fa'goi. kai` Hj'kouon hoi maqjtai` Hautou^.
\v 15 Kai` He'rcontai Heis hIeroso'luma. kai` Heiselqw`n Heis to` hiero`n Hj'rxato Hekba'llein tou`s pwlou^ntas kai` tou`s Hagora'zontas Hen tw_^ hierw_^, kai` ta`s trape'zas tw^n kollubistw^n kai` ta`s kaqe'dras tw^n pwlou'ntwn ta`s peristera`s kate'streyen,
\v 16 kai` Houk Hj'fien hi'na tis diene'gkj_ skeu^os dia` tou^ hierou^.
\v 17 kai` Hedi'dasken kai` He'legen Hautoi^s, HOu ge'graptai ho'ti	
		hO Hoi^ko's mou Hoi^kos proseucj^s kljqj'setai pa^sin toi^s He'qnesin? 
			humei^s de` pepoij'kate Hauto`n spj'laion lj_stw^n.
\v 18 kai` Hj'kousan hoi Harcierei^s kai` hoi grammatei^s kai` Hezj'toun pw^s Hauto`n Hapole'swsin Hefobou^nto ga`r Hauto'n, pa^s ga`r ho Ho'clos Hexeplj'sseto Hepi` tj_^ didacj_^ Hautou^.
\v 19 Kai` ho'tan Hoye` Hege'neto, Hexeporeu'onto He'xw tj^s po'lews.
\v 20 Kai` paraporeuo'menoi prwi"` Hei^don tj`n sukj^n Hexjramme'njn Hek hrizw^n.
\v 21 kai` Hanamnjsqei`s ho Pe'tros le'gei Hautw_^, hRabbi', Hi'de hj sukj^ hj`n katjra'sw Hexj'rantai.
\v 22 kai` Hapokriqei`s ho HIjsou^s le'gei Hautoi^s, HE'cete pi'stin qeou^.
\v 23 Hamj`n le'gw humi^n ho'ti ho`s Ha`n Hei'pj_ tw_^ Ho'rei tou'tw_, HAr'qjti kai` blj'qjti Heis tj`n qa'lassan, kai` mj` diakriqj_^ Hen tj_^ kardi'a_ Hautou^ Halla` pisteu'j_ ho'ti ho` lalei^ gi'netai, He'stai Hautw_^.
\v 24 dia` tou^to le'gw humi^n, pa'nta ho'sa proseu'cesqe kai` Haitei^sqe, pisteu'ete ho'ti Hela'bete, kai` He'stai humi^n.
\v 25 kai` ho'tan stj'kete proseuco'menoi, Hafi'ete Hei' ti He'cete kata' tinos, hi'na kai` ho patj`r humw^n ho Hen toi^s Houranoi^s Hafj_^ humi^n ta` paraptw'mata humw^n.
\v 26 \v 27 Kai` He'rcontai pa'lin Heis hIeroso'luma. kai` Hen tw_^ hierw_^ peripatou^ntos Hautou^ He'rcontai pro`s Hauto`n hoi Harcierei^s kai` hoi grammatei^s kai` hoi presbu'teroi
\v 28 kai` He'legon Hautw_^, HEn poi'a_ Hexousi'a_ tau^ta poiei^s? Hj` ti's soi He'dwken tj`n Hexousi'an tau'tjn hi'na tau^ta poij_^s?
\v 29 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, HEperwtj'sw huma^s he'na lo'gon, kai` Hapokri'qjte' moi kai` Herw^ humi^n Hen poi'a_ Hexousi'a_ tau^ta poiw^;
\v 30 to` ba'ptisma to` HIwa'nnou Hex Houranou^ Hj^n Hj` Hex Hanqrw'pwn? Hapokri'qjte' moi.
\v 31 kai` dielogi'zonto pro`s heautou`s le'gontes, HEa`n Hei'pwmen, HEx Houranou^, Herei^, Dia` ti' [Hou^n] Houk Hepisteu'sate Hautw_^?
\v 32 Halla` Hei'pwmen, HEx Hanqrw'pwn? - Hefobou^nto to`n Ho'clon; ha'pantes ga`r Hei^con to`n HIwa'nnjn Ho'ntws ho'ti profj'tjs Hj^n.
\v 33 kai` Hapokriqe'ntes tw_^ HIjsou^ le'gousin, HOuk Hoi'damen. kai` ho HIjsou^s le'gei Hautoi^s, HOude` Hegw` le'gw humi^n Hen poi'a_ Hexousi'a_ tau^ta poiw^.

\c 12 
\v 1 Kai` Hj'rxato Hautoi^s Hen parabolai^s lalei^n, HAmpelw^na Ha'nqrwpos Hefu'teusen kai` perie'qjken fragmo`n kai` Hw'ruxen hupolj'nion kai` Hw_kodo'mjsen pu'rgon kai` Hexe'deto Hauto`n gewrgoi^s kai` Hapedj'mjsen.
\v 2 kai` Hape'steilen pro`s tou`s gewrgou`s tw_^ kairw_^ dou^lon hi'na para` tw^n gewrgw^n la'bj_ Hapo` tw^n karpw^n tou^ Hampelw^nos;
\v 3 kai` labo'ntes Hauto`n He'deiran kai` Hape'steilan keno'n.
\v 4 kai` pa'lin Hape'steilen pro`s Hautou`s Ha'llon dou^lon; kHakei^non Hekefali'wsan kai` Hjti'masan.
\v 5 kai` Ha'llon Hape'steilen; kHakei^non Hape'kteinan, kai` pollou`s Ha'llous, hou`s me`n de'rontes, hou`s de` Hapokte'nnontes.
\v 6 He'ti he'na Hei^cen huio`n Hagapjto'n; Hape'steilen Hauto`n He'scaton pro`s Hautou`s le'gwn ho'ti HEntrapj'sontai to`n huio'n mou.
\v 7 Hekei^noi de` hoi gewrgoi` pro`s heautou`s Hei^pan ho'ti hOu^to's Hestin ho kljrono'mos; deu^te Hapoktei'nwmen Hauto'n, kai` hjmw^n He'stai hj kljronomi'a.
\v 8 kai` labo'ntes Hape'kteinan Hauto'n kai` Hexe'balon Hauto`n He'xw tou^ Hampelw^nos.
\v 9 ti' [Hou^n] poij'sei ho ku'rios tou^ Hampelw^nos? Heleu'setai kai` Hapole'sei tou`s gewrgou's kai` dw'sei to`n Hampelw^na Ha'llois.
\v 10 Houde` tj`n grafj`n tau'tjn Hane'gnwte, 		
		Li'qon ho`n Hapedoki'masan hoi Hoikodomou^ntes, 
			hou^tos Hegenj'qj Heis kefalj`n gwni'as;
\v 11 para` kuri'ou Hege'neto hau'tj 
			kai` He'stin qaumastj` Hen Hofqalmoi^s hjmw^n?
\v 12 Kai` Hezj'toun Hauto`n kratj^sai, kai` Hefobj'qjsan to`n Ho'clon, He'gnwsan ga`r ho'ti pro`s Hautou`s tj`n parabolj`n Hei^pen. kai` Hafe'ntes Hauto`n Hapj^lqon.
\v 13 Kai` Haposte'llousin pro`s Hauto'n tinas tw^n Farisai'wn kai` tw^n hJrw_dianw^n hi'na Hauto`n Hagreu'swsin lo'gw_.
\v 14 kai` Helqo'ntes le'gousin Hautw_^, Dida'skale, Hoi'damen ho'ti Haljqj`s Hei^ kai` Hou me'lei soi peri` Houdeno's; Hou ga`r ble'peis Heis pro'swpon Hanqrw'pwn, Hall@ Hep@ Haljqei'as tj`n hodo`n tou^ qeou^ dida'skeis; He'xestin dou^nai kj^nson Kai'sari Hj` Hou'? dw^men Hj` mj` dw^men?
\v 15 ho de` Heidw`s Hautw^n tj`n hupo'krisin Hei^pen Hautoi^s, Ti' me peira'zete? fe'rete' moi djna'rion hi'na Hi'dw.
\v 16 hoi de` Hj'negkan. kai` le'gei Hautoi^s, Ti'nos hj Heikw`n hau'tj kai` hj Hepigrafj'? hoi de` Hei^pan Hautw_^, Kai'saros.
\v 17 ho de` HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, Ta` Kai'saros Hapo'dote Kai'sari kai` ta` tou^ qeou^ tw_^ qew_^. kai` Hexeqau'mazon Hep@ Hautw_^.
\v 18 Kai` He'rcontai Saddoukai^oi pro`s Hauto'n, hoi'tines le'gousin Hana'stasin mj` Hei^nai, kai` Hepjrw'twn Hauto`n le'gontes,
\v 19 Dida'skale, Mwu"sj^s He'grayen hjmi^n ho'ti Hea'n tinos Hadelfo`s Hapoqa'nj_ kai` katali'pj_ gunai^ka kai` mj` Hafj_^te'knon, hi'na la'bj_ ho Hadelfo`s Hautou^ tj`n gunai^ka kai` Hexanastj'sj_ spe'rma tw_^ Hadelfw_^ Hautou^.
\v 20 hepta` Hadelfoi` Hj^san; kai` ho prw^tos He'laben gunai^ka kai` Hapoqnj_'skwn Houk Hafj^ken spe'rma;
\v 21 kai` ho deu'teros He'laben Hautj'n kai` Hape'qanen mj` katalipw`n spe'rma; kai` ho tri'tos hwsau'tws;
\v 22 kai` hoi hepta` Houk Hafj^kan spe'rma. He'scaton pa'ntwn kai` hj gunj` Hape'qanen.
\v 23 Hen tj_^ Hanasta'sei [ ho'tan Hanastw^sin] ti'nos Hautw^n He'stai gunj'? hoi ga`r hepta` He'scon Hautj`n gunai^ka.
\v 24 He'fj Hautoi^s ho HIjsou^s, HOu dia` tou^to plana^sqe mj` Heido'tes ta`s grafa`s mjde` tj`n du'namin tou^ qeou^?
\v 25 ho'tan ga`r Hek nekrw^n Hanastw^sin Hou'te gamou^sin Hou'te gami'zontai, Hall@ Heisi`n hws Ha'ggeloi Hen toi^s Houranoi^s.
\v 26 peri` de` tw^n nekrw^n ho'ti Hegei'rontai Houk Hane'gnwte Hen tj_^ bi'blw_ Mwu"se'ws Hepi` tou^ ba'tou pw^s Hei^pen Hautw_^ ho qeo`s le'gwn, HEgw` ho qeo`s HAbraa`m kai` [ho] qeo`s HIsaa`k kai` [ho] qeo`s HIakw'b?
\v 27 Houk He'stin qeo`s nekrw^n Halla` zw'ntwn; polu` plana^sqe.
\v 28 Kai` proselqw`n hei^s tw^n grammate'wn Hakou'sas Hautw^n suzjtou'ntwn, Hidw`n ho'ti kalw^s Hapekri'qj Hautoi^s Hepjrw'tjsen Hauto'n, Poi'a Hesti`n Hentolj` prw'tj pa'ntwn?
\v 29 Hapekri'qj ho HIjsou^s ho'ti Prw'tj Hesti'n, HA'koue, HIsraj'l, ku'rios ho qeo`s hjmw^n ku'rios hei^s Hestin,
\v 30 kai` Hagapj'seis ku'rion to`n qeo'n sou Hex ho'ljs tj^s kardi'as sou kai` Hex ho'ljs tj^s yucj^s sou kai` Hex ho'ljs tj^s dianoi'as sou kai` Hex ho'ljs tj^s Hiscu'os sou.
\v 31 deute'ra hau'tj, HAgapj'seis to`n pljsi'on sou hws seauto'n. mei'zwn tou'twn Ha'llj Hentolj` Houk He'stin.
\v 32 kai` Hei^pen Hautw_^ ho grammateu's, Kalw^s, dida'skale, Hep@ Haljqei'as Hei^pes ho'ti hei^s Hestin kai` Houk He'stin Ha'llos plj`n Hautou^;
\v 33 kai` to` Hagapa^n Hauto`n Hex ho'ljs tj^s kardi'as kai` Hex ho'ljs tj^s sune'sews kai` Hex ho'ljs tj^s Hiscu'os kai` to` Hagapa^n to`n pljsi'on hws heauto`n perisso'tero'n Hestin pa'ntwn tw^n holokautwma'twn kai` qusiw^n.
\v 34 kai` ho HIjsou^s Hidw`n [Hauto`n] ho'ti nounecw^s Hapekri'qj Hei^pen Hautw_^, HOu makra`n Hei^ Hapo` tj^s basilei'as tou^ qeou^. kai` Houdei`s Houke'ti Heto'lma Hauto`n Heperwtj^sai.
\v 35 Kai` Hapokriqei`s ho HIjsou^s He'legen dida'skwn Hen tw_^ hierw_^, Pw^s le'gousin hoi grammatei^s ho'ti ho Cristo`s huio`s Daui'd Hestin?
\v 36 Hauto`s Daui`d Hei^pen Hen tw_^ pneu'mati tw_^ hagi'w_, 	
		HEi^pen ku'rios tw_^ kuri'w_ mou, 	
		Ka'qou Hek dexiw^n mou,
			he'ws Ha`n qw^ tou`s Hecqrou's sou hupoka'tw tw^n podw^n sou.
\v 37 Hauto`s Daui`d le'gei Hauto`n ku'rion, kai` po'qen Hautou^ Hestin huio's? kai` [ho] polu`s Ho'clos Hj'kouen Hautou^ hjde'ws.
\v 38 Kai` Hen tj_^ didacj_^ Hautou^ He'legen, Ble'pete Hapo` tw^n grammate'wn tw^n qelo'ntwn Hen stolai^s peripatei^n kai` Haspasmou`s Hen tai^s Hagorai^s
\v 39 kai` prwtokaqedri'as Hen tai^s sunagwgai^s kai` prwtoklisi'as Hen toi^s dei'pnois,
\v 40 hoi katesqi'ontes ta`s Hoiki'as tw^n cjrw^n kai` profa'sei makra` proseuco'menoi; hou^toi lj'myontai perisso'teron kri'ma.
\v 41 Kai` kaqi'sas kate'nanti tou^ gazofulaki'ou Heqew'rei pw^s ho Ho'clos ba'llei calko`n Heis to` gazofula'kion. kai` polloi` plou'sioi He'ballon polla';
\v 42 kai` Helqou^sa mi'a cj'ra ptwcj` He'balen lepta` du'o, ho' Hestin kodra'ntjs.
\v 43 kai` proskalesa'menos tou`s maqjta`s Hautou^ Hei^pen Hautoi^s, HAmj`n le'gw humi^n ho'ti hj cj'ra hau'tj hj ptwcj` plei^on pa'ntwn He'balen tw^n ballo'ntwn Heis to` gazofula'kion;
\v 44 pa'ntes ga`r Hek tou^ perisseu'ontos Hautoi^s He'balon, hau'tj de` Hek tj^s husterj'sews Hautj^s pa'nta ho'sa Hei^cen He'balen ho'lon to`n bi'on Hautj^s.

\c 13 
\v 1 Kai` Hekporeuome'nou Hautou^ Hek tou^ hierou^ le'gei Hautw_^ hei^s tw^n maqjtw^n Hautou^, Dida'skale, Hi'de potapoi` li'qoi kai` potapai` Hoikodomai'.
\v 2 kai` ho HIjsou^s Hei^pen Hautw_^, Ble'peis tau'tas ta`s mega'las Hoikodoma's? Hou mj` Hafeqj_^ hw^de li'qos Hepi` li'qon ho`s Hou mj` kataluqj_^.
\v 3 Kai` kaqjme'nou Hautou^ Heis to` HOro's tw^n HElaiw^n kate'nanti tou^ hierou^ Hepjrw'ta Hauto`n kat@ Hidi'an Pe'tros kai` HIa'kwbos kai` HIwa'nnjs kai` HAndre'as,
\v 4 HEipo`n hjmi^n po'te tau^ta He'stai kai` ti' to` sjmei^on ho'tan me'llj_ tau^ta suntelei^sqai pa'nta?
\v 5 ho de` HIjsou^s Hj'rxato le'gein Hautoi^s, Ble'pete mj' tis huma^s planj'sj_;
\v 6 polloi` Heleu'sontai Hepi` tw_^ Hono'mati' mou le'gontes ho'ti HEgw' Heimi, kai` pollou`s planj'sousin.
\v 7 ho'tan de` Hakou'sjte pole'mous kai` Hakoa`s pole'mwn, mj` qroei^sqe; dei^ gene'sqai, Hall@ Hou'pw to` te'los.
\v 8 Hegerqj'setai ga`r He'qnos Hep@ He'qnos kai` basilei'a Hepi` basilei'an, He'sontai seismoi` kata` to'pous, He'sontai limoi'; Harcj` Hwdi'nwn tau^ta.
\v 9 ble'pete de` humei^s heautou's; paradw'sousin huma^s Heis sune'dria kai` Heis sunagwga`s darj'sesqe kai` Hepi` hjgemo'nwn kai` basile'wn staqj'sesqe he'neken Hemou^ Heis martu'rion Hautoi^s.
\v 10 kai` Heis pa'nta ta` He'qnj prw^ton dei^ kjrucqj^nai to` Heuagge'lion.
\v 11 kai` ho'tan Ha'gwsin huma^s paradido'ntes, mj` promerimna^te ti' lalj'sjte, Hall@ ho` Hea`n doqj_^ humi^n Hen Hekei'nj_ tj_^ hw'ra_ tou^to lalei^te; Hou ga'r Heste humei^s hoi lalou^ntes Halla` to` pneu^ma to` ha'gion.
\v 12 kai` paradw'sei Hadelfo`s Hadelfo`n Heis qa'naton kai` patj`r te'knon, kai` Hepanastj'sontai te'kna Hepi` gonei^s kai` qanatw'sousin Hautou's;
\v 13 kai` He'sesqe misou'menoi hupo` pa'ntwn dia` to` Ho'noma' mou. ho de` hupomei'nas Heis te'los hou^tos swqj'setai.
\v 14 hO'tan de` Hi'djte to` bde'lugma tj^s Herjmw'sews hestjko'ta ho'pou Hou dei^, ho Hanaginw'skwn noei'tw, to'te hoi Hen tj_^ HIoudai'a_ feuge'twsan Heis ta` Ho'rj,
\v 15 ho [de`] Hepi` tou^ dw'matos mj` kataba'tw mjde` Heiselqa'tw Ha^rai' ti Hek tj^s Hoiki'as Hautou^,
\v 16 kai` ho Heis to`n Hagro`n mj` Hepistreya'tw Heis ta` Hopi'sw Ha^rai to` hima'tion Hautou^.
\v 17 Houai` de` tai^s Hen gastri` Hecou'sais kai` tai^s qjlazou'sais Hen Hekei'nais tai^s hjme'rais.
\v 18 proseu'cesqe de` hi'na mj` ge'njtai ceimw^nos;
\v 19 He'sontai ga`r hai hjme'rai Hekei^nai qli^yis hoi'a Hou ge'gonen toiau'tj Hap@ Harcj^s kti'sews hj`n He'ktisen ho qeo`s he'ws tou^ nu^n kai` Hou mj` ge'njtai.
\v 20 kai` Hei mj` Hekolo'bwsen ku'rios ta`s hjme'ras, Houk Ha`n Hesw'qj pa^sa sa'rx; Halla` dia` tou`s Heklektou`s hou`s Hexele'xato Hekolo'bwsen ta`s hjme'ras.
\v 21 kai` to'te Hea'n tis humi^n Hei'pj_, HI'de hw^de ho Cristo's, HI'de Hekei^, mj` pisteu'ete;
\v 22 Hegerqj'sontai ga`r yeudo'cristoi kai` yeudoprofj^tai kai` dw'sousin sjmei^a kai` te'rata pro`s to` Hapoplana^n, Hei dunato'n, tou`s Heklektou's.
\v 23 humei^s de` ble'pete; proei'rjka humi^n pa'nta.
\v 24 HAlla` Hen Hekei'nais tai^s hjme'rais meta` tj`n qli^yin Hekei'njn 		
		ho hj'lios skotisqj'setai, 
			kai` hj selj'nj Hou dw'sei to` fe'ggos Hautj^s,
\v 25 kai` hoi Haste'res He'sontai Hek tou^ Houranou^ pi'ptontes, 
			kai` hai duna'meis hai Hen toi^s Houranoi^s saleuqj'sontai.
\v 26 kai` to'te Ho'yontai to`n huio`n tou^ Hanqrw'pou Herco'menon Hen nefe'lais meta` duna'mews pollj^s kai` do'xjs.
\v 27 kai` to'te Hapostelei^ tou`s Hagge'lous kai` Hepisuna'xei tou`s Heklektou`s [Hautou^] Hek tw^n tessa'rwn Hane'mwn Hap@ Ha'krou gj^s he'ws Ha'krou Houranou^.
\v 28 HApo` de` tj^s sukj^s ma'qete tj`n parabolj'n; ho'tan Hj'dj ho kla'dos Hautj^s hapalo`s ge'njtai kai` Hekfu'j_ ta` fu'lla, ginw'skete ho'ti Heggu`s to` qe'ros Hesti'n;
\v 29 hou'tws kai` humei^s, ho'tan Hi'djte tau^ta gino'mena, ginw'skete ho'ti Heggu's Hestin Hepi` qu'rais.
\v 30 Hamj`n le'gw humi^n ho'ti Hou mj` pare'lqj_ hj genea` hau'tj me'cris hou^ tau^ta pa'nta ge'njtai.
\v 31 ho Hourano`s kai` hj gj^ pareleu'sontai, hoi de` lo'goi mou Hou mj` pareleu'sontai.
\v 32 Peri` de` tj^s hjme'ras Hekei'njs Hj` tj^s hw'ras Houdei`s Hoi^den, Houde` hoi Ha'ggeloi Hen Houranw_^ Houde` ho huio's, Hei mj` ho patj'r.
\v 33 ble'pete, Hagrupnei^te; Houk Hoi'date ga`r po'te ho kairo's Hestin.
\v 34 hws Ha'nqrwpos Hapo'djmos Hafei`s tj`n Hoiki'an Hautou^ kai` dou`s toi^s dou'lois Hautou^ tj`n Hexousi'an heka'stw_ to` He'rgon Hautou^ kai` tw_^ qurwrw_^ Henetei'lato hi'na grjgorj_^.
\v 35 grjgorei^te Hou^n; Houk Hoi'date ga`r po'te ho ku'rios tj^s Hoiki'as He'rcetai, Hj` Hoye` Hj` mesonu'ktion Hj` Halektorofwni'as Hj` prwi"',
\v 36 mj` Helqw`n Hexai'fnjs heu'rj_ huma^s kaqeu'dontas.
\v 37 ho` de` humi^n le'gw pa^sin le'gw, grjgorei^te.

\c 14 
\v 1 HJ^n de` to` pa'sca kai` ta` Ha'zuma meta` du'o hjme'ras. kai` Hezj'toun hoi Harcierei^s kai` hoi grammatei^s pw^s Hauto`n Hen do'lw_ kratj'santes Hapoktei'nwsin;
\v 2 He'legon ga'r, Mj` Hen tj_^ heortj_^, mj'pote He'stai qo'rubos tou^ laou^.
\v 3 Kai` Ho'ntos Hautou^ Hen Bjqani'a_ Hen tj_^ Hoiki'a_ Si'mwnos tou^ leprou^, katakeime'nou Hautou^ Hj^lqen gunj` He'cousa Hala'bastron mu'rou na'rdou pistikj^s polutelou^s, suntri'yasa tj`n Hala'bastron kate'ceen Hautou^ tj^s kefalj^s.
\v 4 Hj^san de' tines Haganaktou^ntes pro`s heautou's, HEis ti' hj Hapw'leia hau'tj tou^ mu'rou ge'gonen?
\v 5 Hjdu'nato ga`r tou^to to` mu'ron praqj^nai Hepa'nw djnari'wn triakosi'wn kai` doqj^nai toi^s ptwcoi^s; kai` Henebrimw^nto Hautj_^.
\v 6 ho de` HIjsou^s Hei^pen, HA'fete Hautj'n; ti' Hautj_^ ko'pous pare'cete? kalo`n He'rgon Hjrga'sato Hen Hemoi'.
\v 7 pa'ntote ga`r tou`s ptwcou`s He'cete meq@ heautw^n kai` ho'tan qe'ljte du'nasqe Hautoi^s Heu^ poij^sai, Heme` de` Hou pa'ntote He'cete.
\v 8 ho` He'scen Hepoi'jsen; proe'laben muri'sai to` sw^ma' mou Heis to`n Hentafiasmo'n.
\v 9 Hamj`n de` le'gw humi^n, ho'pou Hea`n kjrucqj_^ to` Heuagge'lion Heis ho'lon to`n ko'smon, kai` ho` Hepoi'jsen hau'tj laljqj'setai Heis mnjmo'sunon Hautj^s.
\v 10 Kai` HIou'das HIskariw`q ho hei^s tw^n dw'deka Hapj^lqen pro`s tou`s Harcierei^s hi'na Hauto`n paradoi^ Hautoi^s.
\v 11 hoi de` Hakou'santes Heca'rjsan kai` Hepjggei'lanto Hautw_^ Hargu'rion dou^nai. kai` Hezj'tei pw^s Hauto`n Heukai'rws paradoi^.
\v 12 Kai` tj_^ prw'tj_ hjme'ra_ tw^n Hazu'mwn, ho'te to` pa'sca He'quon, le'gousin Hautw_^ hoi maqjtai` Hautou^, Pou^ qe'leis Hapelqo'ntes hetoima'swmen hi'na fa'gj_s to` pa'sca?
\v 13 kai` Haposte'llei du'o tw^n maqjtw^n Hautou^ kai` le'gei Hautoi^s, hUpa'gete Heis tj`n po'lin, kai` Hapantj'sei humi^n Ha'nqrwpos kera'mion hu'datos basta'zwn; Hakolouqj'sate Hautw_^
\v 14 kai` ho'pou Hea`n Heise'lqj_ Hei'pate tw_^ Hoikodespo'tj_ ho'ti hO dida'skalos le'gei, Pou^ Hestin to` kata'luma' mou ho'pou to` pa'sca meta` tw^n maqjtw^n mou fa'gw?
\v 15 kai` Hauto`s humi^n dei'xei Hana'gaion me'ga Hestrwme'non he'toimon; kai` Hekei^ hetoima'sate hjmi^n.
\v 16 kai` Hexj^lqon hoi maqjtai` kai` Hj^lqon Heis tj`n po'lin kai` heu^ron kaqw`s Hei^pen Hautoi^s kai` hjtoi'masan to` pa'sca.
\v 17 Kai` Hoyi'as genome'njs He'rcetai meta` tw^n dw'deka.
\v 18 kai` Hanakeime'nwn Hautw^n kai` Hesqio'ntwn ho HIjsou^s Hei^pen, HAmj`n le'gw humi^n ho'ti hei^s Hex humw^n paradw'sei me ho Hesqi'wn met@ Hemou^.
\v 19 Hj'rxanto lupei^sqai kai` le'gein Hautw_^ hei^s kata` hei^s, Mj'ti Hegw'?
\v 20 ho de` Hei^pen Hautoi^s, hEi^s tw^n dw'deka, ho Hembapto'menos met@ Hemou^ Heis to` tru'blion.
\v 21 ho'ti ho me`n huio`s tou^ Hanqrw'pou hupa'gei kaqw`s ge'graptai peri` Hautou^, Houai` de` tw_^ Hanqrw'pw_ Hekei'nw_ di@ hou^ ho huio`s tou^ Hanqrw'pou paradi'dotai kalo`n Hautw_^ Hei Houk Hegennj'qj ho Ha'nqrwpos Hekei^nos.
\v 22 Kai` Hesqio'ntwn Hautw^n labw`n Ha'rton Heulogj'sas He'klasen kai` He'dwken Hautoi^s kai` Hei^pen, La'bete, tou^to' Hestin to` sw^ma' mou.
\v 23 kai` labw`n potj'rion Heucaristj'sas He'dwken Hautoi^s, kai` He'pion Hex Hautou^ pa'ntes.
\v 24 kai` Hei^pen Hautoi^s, Tou^to' Hestin to` hai^ma' mou tj^s diaqj'kjs to` Hekcunno'menon hupe`r pollw^n.
\v 25 Hamj`n le'gw humi^n ho'ti Houke'ti Hou mj` pi'w Hek tou^ genj'matos tj^s Hampe'lou he'ws tj^s hjme'ras Hekei'njs ho'tan Hauto` pi'nw kaino`n Hen tj_^ basilei'a_ tou^ qeou^.
\v 26 Kai` humnj'santes Hexj^lqon Heis to` HOro's tw^n HElaiw^n.
\v 27 Kai` le'gei Hautoi^s ho HIjsou^s ho'ti Pa'ntes skandalisqj'sesqe, ho'ti ge'graptai, 	
		Pata'xw to`n poime'na, 
			kai` ta` pro'bata diaskorpisqj'sontai.
\v 28 Halla` meta` to` Hegerqj^nai' me proa'xw huma^s Heis tj`n Galilai'an.
\v 29 ho de` Pe'tros He'fj Hautw_^, HEi kai` pa'ntes skandalisqj'sontai, Hall@ Houk Hegw'.
\v 30 kai` le'gei Hautw_^ ho HIjsou^s, HAmj`n le'gw soi ho'ti su` sj'meron tau'tj_ tj_^ nukti` pri`n Hj` di`s Hale'ktora fwnj^sai tri's me Haparnj'sj_.
\v 31 ho de` Hekperissw^s Hela'lei, HEa`n de'j_ me sunapoqanei^n soi, Hou mj' se Haparnj'somai. hwsau'tws de` kai` pa'ntes He'legon.
\v 32 Kai` He'rcontai Heis cwri'on hou^ to` Ho'noma Geqsjmani' kai` le'gei toi^s maqjtai^s Hautou^, Kaqi'sate hw^de he'ws proseu'xwmai.
\v 33 kai` paralamba'nei to`n Pe'tron kai` [to`n] HIa'kwbon kai` [to`n] HIwa'nnjn met@ Hautou^ kai` Hj'rxato Hekqambei^sqai kai` Hadjmonei^n
\v 34 kai` le'gei Hautoi^s, Peri'lupo's Hestin hj yucj' mou he'ws qana'tou; mei'nate hw^de kai` grjgorei^te.
\v 35 kai` proelqw`n mikro`n He'pipten Hepi` tj^s gj^s kai` prosju'ceto hi'na Hei dunato'n Hestin pare'lqj_ Hap@ Hautou^ hj hw'ra,
\v 36 kai` He'legen, Abba ho patj'r, pa'nta dunata' soi; pare'negke to` potj'rion tou^to Hap@ Hemou^; Hall@ Hou ti' Hegw` qe'lw Halla` ti' su'.
\v 37 kai` He'rcetai kai` heuri'skei Hautou`s kaqeu'dontas, kai` le'gei tw_^ Pe'trw_, Si'mwn, kaqeu'deis? Houk Hi'scusas mi'an hw'ran grjgorj^sai?
\v 38 grjgorei^te kai` proseu'cesqe, hi'na mj` He'lqjte Heis peirasmo'n; to` me`n pneu^ma pro'qumon hj de` sa`rx Hasqenj's.
\v 39 kai` pa'lin Hapelqw`n prosju'xato to`n Hauto`n lo'gon Heipw'n.
\v 40 kai` pa'lin Helqw`n heu^ren Hautou`s kaqeu'dontas, Hj^san ga`r Hautw^n hoi Hofqalmoi` katabaruno'menoi kai` Houk Hj_'deisan ti' Hapokriqw^sin Hautw_^.
\v 41 kai` He'rcetai to` tri'ton kai` le'gei Hautoi^s, Kaqeu'dete to` loipo`n kai` Hanapau'esqe; Hape'cei; Hj^lqen hj hw'ra, Hidou` paradi'dotai ho huio`s tou^ Hanqrw'pou Heis ta`s cei^ras tw^n hamartwlw^n.
\v 42 Hegei'resqe Ha'gwmen; Hidou` ho paradidou's me Hj'ggiken.
\v 43 Kai` Heuqu`s He'ti Hautou^ lalou^ntos paragi'netai HIou'das hei^s tw^n dw'deka kai` met@ Hautou^ Ho'clos meta` macairw^n kai` xu'lwn para` tw^n Harciere'wn kai` tw^n grammate'wn kai` tw^n presbute'rwn.
\v 44 dedw'kei de` ho paradidou`s Hauto`n su'ssjmon Hautoi^s le'gwn, hO`n Ha`n filj'sw Hauto's Hestin, kratj'sate Hauto`n kai` Hapa'gete Hasfalw^s.
\v 45 kai` Helqw`n Heuqu`s proselqw`n Hautw_^ le'gei, hRabbi', kai` katefi'ljsen Hauto'n;
\v 46 hoi de` Hepe'balon ta`s cei^ras Hautw_^ kai` Hekra'tjsan Hauto'n.
\v 47 hei^s de' [tis] tw^n parestjko'twn spasa'menos tj`n ma'cairan He'paisen to`n dou^lon tou^ Harciere'ws kai` Hafei^len Hautou^ to` Hwta'rion.
\v 48 kai` Hapokriqei`s ho HIjsou^s Hei^pen Hautoi^s, hWs Hepi` lj_stj`n Hexj'lqate meta` macairw^n kai` xu'lwn sullabei^n me?
\v 49 kaq@ hjme'ran Hj'mjn pro`s huma^s Hen tw_^ hierw_^ dida'skwn kai` Houk Hekratj'sate' me; Hall@ hi'na pljrwqw^sin hai grafai'.
\v 50 kai` Hafe'ntes Hauto`n He'fugon pa'ntes.
\v 51 Kai` neani'skos tis sunjkolou'qei Hautw_^ peribebljme'nos sindo'na Hepi` gumnou^, kai` kratou^sin Hauto'n;
\v 52 ho de` katalipw`n tj`n sindo'na gumno`s He'fugen.
\v 53 Kai` Hapj'gagon to`n HIjsou^n pro`s to`n Harciere'a, kai` sune'rcontai pa'ntes hoi Harcierei^s kai` hoi presbu'teroi kai` hoi grammatei^s.
\v 54 kai` ho Pe'tros Hapo` makro'qen Hjkolou'qjsen Hautw_^ he'ws He'sw Heis tj`n Haulj`n tou^ Harciere'ws kai` Hj^n sugkaqj'menos meta` tw^n hupjretw^n kai` qermaino'menos pro`s to` fw^s.
\v 55 hoi de` Harcierei^s kai` ho'lon to` sune'drion Hezj'toun kata` tou^ HIjsou^ marturi'an Heis to` qanatw^sai Hauto'n, kai` Houc hju'riskon;
\v 56 polloi` ga`r Heyeudomartu'roun kat@ Hautou^, kai` Hi'sai hai marturi'ai Houk Hj^san.
\v 57 kai' tines Hanasta'ntes Heyeudomartu'roun kat@ Hautou^ le'gontes
\v 58 ho'ti hJmei^s Hjkou'samen Hautou^ le'gontos ho'ti HEgw` katalu'sw to`n nao`n tou^ton to`n ceiropoi'jton kai` dia` triw^n hjmerw^n Ha'llon Haceiropoi'jton Hoikodomj'sw
\v 59 kai` Houde` hou'tws Hi'sj Hj^n hj marturi'a Hautw^n.
\v 60 kai` Hanasta`s ho Harciereu`s Heis me'son Hepjrw'tjsen to`n HIjsou^n le'gwn, HOuk Hapokri'nj_ Houde'n ti' hou^toi' sou katamarturou^sin?
\v 61 ho de` Hesiw'pa kai` Houk Hapekri'nato Houde'n. pa'lin ho Harciereu`s Hepjrw'ta Hauto`n kai` le'gei Hautw_^, Su` Hei^ ho Cristo`s ho huio`s tou^ Heulogjtou^?
\v 62 ho de` HIjsou^s Hei^pen, HEgw' Heimi, 	
		kai` Ho'yesqe to`n huio`n tou^ Hanqrw'pou
			Hek dexiw^n kaqj'menon tj^s duna'mews
			kai` Herco'menon meta` tw^n nefelw^n tou^ Houranou^.
\v 63 ho de` Harciereu`s diarrj'xas tou`s citw^nas Hautou^ le'gei, Ti' He'ti crei'an He'comen martu'rwn?
\v 64 Hjkou'sate tj^s blasfjmi'as; ti' humi^n fai'netai? hoi de` pa'ntes kate'krinan Hauto`n He'nocon Hei^nai qana'tou.
\v 65 Kai` Hj'rxanto' tines Hemptu'ein Hautw_^ kai` perikalu'ptein Hautou^ to` pro'swpon kai` kolafi'zein Hauto`n kai` le'gein Hautw_^, Profj'teuson, kai` hoi hupjre'tai hrapi'smasin Hauto`n He'labon.
\v 66 Kai` Ho'ntos tou^ Pe'trou ka'tw Hen tj_^ Haulj_^ He'rcetai mi'a tw^n paidiskw^n tou^ Harciere'ws
\v 67 kai` Hidou^sa to`n Pe'tron qermaino'menon Hemble'yasa Hautw_^ le'gei, Kai` su` meta` tou^ Nazarjnou^ Hj^sqa tou^ HIjsou^.
\v 68 ho de` Hjrnj'sato le'gwn, HOu'te Hoi^da Hou'te Hepi'stamai su` ti' le'geis. kai` Hexj^lqen He'xw Heis to` proau'lion [ kai` Hale'ktwr Hefw'njsen].
\v 69 kai` hj paidi'skj Hidou^sa Hauto`n Hj'rxato pa'lin le'gein toi^s parestw^sin ho'ti hOu^tos Hex Hautw^n Hestin.
\v 70 ho de` pa'lin Hjrnei^to. kai` meta` mikro`n pa'lin hoi parestw^tes He'legon tw_^ Pe'trw_, HAljqw^s Hex Hautw^n Hei^, kai` ga`r Galilai^os Hei^.
\v 71 ho de` Hj'rxato Hanaqemati'zein kai` Homnu'nai ho'ti HOuk Hoi^da to`n Ha'nqrwpon tou^ton ho`n le'gete.
\v 72 kai` Heuqu`s Hek deute'rou Hale'ktwr Hefw'njsen. kai` Hanemnj'sqj ho Pe'tros to` hrj^ma hws Hei^pen Hautw_^ ho HIjsou^s ho'ti Pri`n Hale'ktora fwnj^sai di`s tri's me Haparnj'sj_; kai` Hepibalw`n He'klaien.

\c 15 
\v 1 Kai` Heuqu`s prwi"` sumbou'lion poij'santes hoi Harcierei^s meta` tw^n presbute'rwn kai` grammate'wn kai` ho'lon to` sune'drion, dj'santes to`n HIjsou^n Hapj'negkan kai` pare'dwkan Pila'tw_.
\v 2 kai` Hepjrw'tjsen Hauto`n ho Pila^tos, Su` Hei^ ho basileu`s tw^n HIoudai'wn? ho de` Hapokriqei`s Hautw_^ le'gei, Su` le'geis.
\v 3 kai` katjgo'roun Hautou^ hoi Harcierei^s polla'.
\v 4 ho de` Pila^tos pa'lin Hepjrw'ta Hauto`n le'gwn, HOuk Hapokri'nj_ Houde'n? Hi'de po'sa sou katjgorou^sin
\v 5 ho de` HIjsou^s Houke'ti Houde`n Hapekri'qj, hw'ste qauma'zein to`n Pila^ton.
\v 6 Kata` de` heortj`n Hape'luen Hautoi^s he'na de'smion ho`n parj_tou^nto.
\v 7 Hj^n de` ho lego'menos Barabba^s meta` tw^n stasiastw^n dedeme'nos hoi'tines Hen tj_^ sta'sei fo'non pepoij'keisan.
\v 8 kai` Hanaba`s ho Ho'clos Hj'rxato Haitei^sqai kaqw`s Hepoi'ei Hautoi^s.
\v 9 ho de` Pila^tos Hapekri'qj Hautoi^s le'gwn, Qe'lete Hapolu'sw humi^n to`n basile'a tw^n HIoudai'wn?
\v 10 Hegi'nwsken ga`r ho'ti dia` fqo'non paradedw'keisan Hauto`n hoi Harcierei^s.
\v 11 hoi de` Harcierei^s Hane'seisan to`n Ho'clon hi'na ma^llon to`n Barabba^n Hapolu'sj_ Hautoi^s.
\v 12 ho de` Pila^tos pa'lin Hapokriqei`s He'legen Hautoi^s, Ti' Hou^n [qe'lete] poij'sw [ho`n le'gete] to`n basile'a tw^n HIoudai'wn?
\v 13 hoi de` pa'lin He'kraxan, Stau'rwson Hauto'n.
\v 14 ho de` Pila^tos He'legen Hautoi^s, Ti' ga`r Hepoi'jsen kako'n? hoi de` perissw^s He'kraxan, Stau'rwson Hauto'n.
\v 15 ho de` Pila^tos boulo'menos tw_^ Ho'clw_ to` hikano`n poij^sai Hape'lusen Hautoi^s to`n Barabba^n, kai` pare'dwken to`n HIjsou^n fragellw'sas hi'na staurwqj_^.
\v 16 hOi de` stratiw^tai Hapj'gagon Hauto`n He'sw tj^s Haulj^s, ho' Hestin praitw'rion, kai` sugkalou^sin ho'ljn tj`n spei^ran.
\v 17 kai` Hendidu'skousin Hauto`n porfu'ran kai` peritiqe'asin Hautw_^ ple'xantes Haka'nqinon ste'fanon;
\v 18 kai` Hj'rxanto Haspa'zesqai Hauto'n, Cai^re, basileu^ tw^n HIoudai'wn;
\v 19 kai` He'tupton Hautou^ tj`n kefalj`n kala'mw_ kai` Hene'ptuon Hautw_^ kai` tiqe'ntes ta` go'nata proseku'noun Hautw_^.
\v 20 kai` ho'te Hene'paixan Hautw_^, Hexe'dusan Hauto`n tj`n porfu'ran kai` Hene'dusan Hauto`n ta` hima'tia Hautou^. kai` Hexa'gousin Hauto`n hi'na staurw'swsin Hauto'n.
\v 21 Kai` Haggareu'ousin para'gonta' tina Si'mwna Kurjnai^on Herco'menon Hap@ Hagrou^, to`n pate'ra HAlexa'ndrou kai` hRou'fou, hi'na Ha'rj_ to`n stauro`n Hautou^.
\v 22 kai` fe'rousin Hauto`n Hepi` to`n Golgoqa^n to'pon, ho' Hestin meqermjneuo'menon Krani'ou To'pos.
\v 23 kai` Hedi'doun Hautw_^ Hesmurnisme'non Hoi^non; ho`s de` Houk He'laben.
\v 24 kai` staurou^sin Hauto`n 		
		kai` diameri'zontai ta` hima'tia Hautou^, 
			ba'llontes klj^ron Hep@ Hauta` ti's ti' Ha'rj_.
\v 25 Hj^n de` hw'ra tri'tj kai` Hestau'rwsan Hauto'n.
\v 26 kai` Hj^n hj Hepigrafj` tj^s Haiti'as Hautou^ Hepigegramme'nj, hO basileu`s tw^n HIoudai'wn.
\v 27 Kai` su`n Hautw_^ staurou^sin du'o lj_sta's, he'na Hek dexiw^n kai` he'na Hex Heuwnu'mwn Hautou^.
\v 28 \v 29 Kai` hoi paraporeuo'menoi Heblasfj'moun Hauto`n kinou^ntes ta`s kefala`s Hautw^n kai` le'gontes, HOua` ho katalu'wn to`n nao`n kai` Hoikodomw^n Hen trisi`n hjme'rais,
\v 30 sw^son seauto`n kataba`s Hapo` tou^ staurou^.
\v 31 homoi'ws kai` hoi Harcierei^s Hempai'zontes pro`s Hallj'lous meta` tw^n grammate'wn He'legon, HA'llous He'swsen, heauto`n Hou du'natai sw^sai;
\v 32 ho Cristo`s ho basileu`s HIsraj`l kataba'tw nu^n Hapo` tou^ staurou^, hi'na Hi'dwmen kai` pisteu'swmen. kai` hoi sunestaurwme'noi su`n Hautw_^ Hwnei'dizon Hauto'n.
\v 33 Kai` genome'njs hw'ras he'ktjs sko'tos Hege'neto Hef@ ho'ljn tj`n gj^n he'ws hw'ras Hena'tjs.
\v 34 kai` tj_^ Hena'tj_ hw'ra_ Hebo'jsen ho HIjsou^s fwnj_^ mega'lj_, Elwi elwi lema sabacqani? ho' Hestin meqermjneuo'menon hO qeo's mou ho qeo's mou, Heis ti' Hegkate'lipe's me?
\v 35 kai' tines tw^n parestjko'twn Hakou'santes He'legon, HI'de HJli'an fwnei^.
\v 36 dramw`n de' tis [kai`] gemi'sas spo'ggon Ho'xous periqei`s kala'mw_ Hepo'tizen Hauto'n le'gwn, HA'fete Hi'dwmen Hei He'rcetai HJli'as kaqelei^n Hauto'n.
\v 37 ho de` HIjsou^s Hafei`s fwnj`n mega'ljn Hexe'pneusen.
\v 38 Kai` to` katape'tasma tou^ naou^ Hesci'sqj Heis du'o Hap@ Ha'nwqen he'ws ka'tw.
\v 39 HIdw`n de` ho kenturi'wn ho parestjkw`s Hex Henanti'as Hautou^ ho'ti hou'tws Hexe'pneusen Hei^pen, HAljqw^s hou^tos ho Ha'nqrwpos huio`s qeou^ Hj^n.
\v 40 HJ^san de` kai` gunai^kes Hapo` makro'qen qewrou^sai, Hen hai^s kai` Mari'a hj Magdaljnj` kai` Mari'a hj HIakw'bou tou^ mikrou^ kai` HIwsj^tos mj'tjr kai` Salw'mj,
\v 41 hai` ho'te Hj^n Hen tj_^ Galilai'a_ Hjkolou'qoun Hautw_^ kai` dijko'noun Hautw_^, kai` Ha'llai pollai` hai sunanaba^sai Hautw_^ Heis hIeroso'luma.
\v 42 Kai` Hj'dj Hoyi'as genome'njs, Hepei` Hj^n paraskeuj' ho' Hestin prosa'bbaton,
\v 43 Helqw`n HIwsj`f [ho] Hapo` hArimaqai'as Heuscj'mwn bouleutj's, ho`s kai` Hauto`s Hj^n prosdeco'menos tj`n basilei'an tou^ qeou^, tolmj'sas Heisj^lqen pro`s to`n Pila^ton kai` Hj_tj'sato to` sw^ma tou^ HIjsou^.
\v 44 ho de` Pila^tos Heqau'masen Hei Hj'dj te'qnjken kai` proskalesa'menos to`n kenturi'wna Hepjrw'tjsen Hauto`n Hei pa'lai Hape'qanen;
\v 45 kai` gnou`s Hapo` tou^ kenturi'wnos Hedwrj'sato to` ptw^ma tw_^ HIwsj'f.
\v 46 kai` Hagora'sas sindo'na kaqelw`n Hauto`n Henei'ljsen tj_^ sindo'ni kai` He'qjken Hauto`n Hen mnjmei'w_ ho` Hj^n lelatomjme'non Hek pe'tras kai` proseku'lisen li'qon Hepi` tj`n qu'ran tou^ mnjmei'ou.
\v 47 hj de` Mari'a hj Magdaljnj` kai` Mari'a hj HIwsj^tos Heqew'roun pou^ te'qeitai.

\c 16 
\v 1 Kai` diagenome'nou tou^ sabba'tou Mari'a hj Magdaljnj` kai` Mari'a hj [tou^] HIakw'bou kai` Salw'mj Hjgo'rasan Harw'mata hi'na Helqou^sai Halei'ywsin Hauto'n.
\v 2 kai` li'an prwi"` tj_^ mia_^ tw^n sabba'twn He'rcontai Hepi` to` mnjmei^on Hanatei'lantos tou^ hjli'ou.
\v 3 kai` He'legon pro`s heauta's, Ti's Hapokuli'sei hjmi^n to`n li'qon Hek tj^s qu'ras tou^ mnjmei'ou?
\v 4 kai` Hanable'yasai qewrou^sin ho'ti Hapokeku'listai ho li'qos; Hj^n ga`r me'gas sfo'dra.
\v 5 kai` Heiselqou^sai Heis to` mnjmei^on Hei^don neani'skon kaqj'menon Hen toi^s dexioi^s peribebljme'non stolj`n leukj'n, kai` Hexeqambj'qjsan.
\v 6 ho de` le'gei Hautai^s, Mj` Hekqambei^sqe; HIjsou^n zjtei^te to`n Nazarjno`n to`n Hestaurwme'non; Hjge'rqj, Houk He'stin hw^de; Hi'de ho to'pos ho'pou He'qjkan Hauto'n.
\v 7 Halla` hupa'gete Hei'pate toi^s maqjtai^s Hautou^ kai` tw_^ Pe'trw_ ho'ti Proa'gei huma^s Heis tj`n Galilai'an; Hekei^ Hauto`n Ho'yesqe, kaqw`s Hei^pen humi^n.
\v 8 kai` Hexelqou^sai He'fugon Hapo` tou^ mnjmei'ou, Hei^cen ga`r Hauta`s tro'mos kai` He'kstasis; kai` Houdeni` Houde`n Hei^pan; Hefobou^nto ga'r.
\v 9 [HAnasta`s de` prwi"` prw'tj_ sabba'tou Hefa'nj prw^ton Mari'a_ tj_^ Magdaljnj_^, par@ hj^s Hekbeblj'kei hepta` daimo'nia.
\v 10 Hekei'nj poreuqei^sa Hapj'ggeilen toi^s met@ Hautou^ genome'nois penqou^si kai` klai'ousin;
\v 11 kHakei^noi Hakou'santes ho'ti zj_^ kai` Heqea'qj hup@ Hautj^s Hjpi'stjsan.
\v 12 Meta` de` tau^ta dusi`n Hex Hautw^n peripatou^sin Hefanerw'qj Hen hete'ra_ morfj_^ poreuome'nois Heis Hagro'n;
\v 13 kHakei^noi Hapelqo'ntes Hapj'ggeilan toi^s loipoi^s; Houde` Hekei'nois Hepi'steusan.
\v 14 hU'steron [de`] Hanakeime'nois Hautoi^s toi^s he'ndeka Hefanerw'qj kai` Hwnei'disen tj`n Hapisti'an Hautw^n kai` skljrokardi'an ho'ti toi^s qeasame'nois Hauto`n Hegjgerme'non Houk Hepi'steusan.
\v 15 kai` Hei^pen Hautoi^s, Poreuqe'ntes Heis to`n ko'smon ha'panta kjru'xate to` Heuagge'lion pa'sj_ tj_^ kti'sei.
\v 16 ho pisteu'sas kai` baptisqei`s swqj'setai, ho de` Hapistj'sas katakriqj'setai.
\v 17 sjmei^a de` toi^s pisteu'sasin tau^ta parakolouqj'sei; Hen tw_^ Hono'mati' mou daimo'nia Hekbalou^sin, glw'ssais lalj'sousin kainai^s,
\v 18 [kai` Hen tai^s cersi`n] Ho'feis Harou^sin kHa`n qana'simo'n ti pi'wsin Hou mj` Hautou`s bla'yj_, Hepi` Harrw'stous cei^ras Hepiqj'sousin kai` kalw^s he'xousin.
\v 19 hO me`n Hou^n ku'rios HIjsou^s meta` to` lalj^sai Hautoi^s Hanelj'mfqj Heis to`n Hourano`n kai` Heka'qisen Hek dexiw^n tou^ qeou^.
\v 20 Hekei^noi de` Hexelqo'ntes Hekj'ruxan pantacou^, tou^ kuri'ou sunergou^ntos kai` to`n lo'gon bebaiou^ntos dia` tw^n Hepakolouqou'ntwn sjmei'wn.]

\fe
This is junk that follows the "end of file" marker...