Lintian Fixes - beautifulsoup4

No unpublished successful runs for beautifulsoup4.

Historical runs