Lintian Fixes - ruby-gyoku

No unpublished successful runs for ruby-gyoku.

Historical runs