Lintian Fixes - shishi

No unpublished successful runs for shishi.

Historical runs