Lintian Fixes - tmuxinator

No unpublished successful runs for tmuxinator.

Historical runs