Lintian Fixes - ubuntu-packaging-guide

No unpublished successful runs for ubuntu-packaging-guide.

Historical runs