scrub-obsolete Package - python-pyknon

No unpublished successful runs for python-pyknon.