scrub-obsolete Package - raku-getopt-long

No unpublished successful runs for raku-getopt-long.