scrub-obsolete Package - xsunpinyin

No unpublished successful runs for xsunpinyin.