New Upstream Release - python-fakeredis

Nothing to do for python-fakeredis